19/07/2019 DECRET Resolució aprovació relació aspirants admesos i exclosos nomenament Tribunal i assenyalament data proves amb identificació limitada

22/07/2019

19/07/2019 DECRET Resolució aprovació relació aspirants admesos i exclosos nomenament Tribunal i assenyalament data proves amb identificació limitada

19/07/2019

DECRET

Resolució aprovació  relació aspirants admesos i exclosos nomenament Tribunal i assenyalament data proves amb identificació limitada


Fets

En expedient de selecció per urgència contractació, en règim laboral temporal per servei determinat de peó, (equivalent al grup professional AP de personal funcionari), per a executar aquelles funcions elementals i rutinàries de la seva especialitat vinculades a la construcció, manteniment i conservació de dependències municipals, via pública i altres espais municipals d'acord amb les instruccions i la coordinació d'un superior i seguint els procediments establerts, per al correcte funcionament dels serveis , jornada ordinària, amb formació de borsa de treball per a possibles substitucions (baixes per incapacitats temporals, necessitats del servei o acumulació de tasques, servei determinat, interinatges per possibles vacants).


Fonaments de dret

Conclòs el termini de presentació de sol·licituds de participació en la selecció, pertoca aprovar la relació d’aspirants, el nomenament de Tribunal i l’assenyalament de la data de la seva constitució i inici d’actuacions conforme les Bases aprovades.
En ús de les facultats conferides per la vigent legislació de Règim Local, aquesta alcaldia


En conseqüència, RESOLC:

Primer.- Aprovar la relació de persones aspirants presentades i admeses a la selecció per urgència contractació, en règim laboral temporal per servei determinat de peó, equivalent al grup professional AP de personal funcionari),per a executar aquelles funcions elementals i rutinàries de la seva especialitat vinculades a la construcció, manteniment i conservació de dependències municipals, via pública i altres espais municipals d'acord amb les instruccions i la coordinació d'un superior i seguint els procediments establerts, per al correcte funcionament dels serveis, jornada ordinària, amb formació de borsa de treball per a possibles substitucions (baixes per incapacitats temporals, necessitats del servei o acumulació de tasques, servei determinat, interinatges per possibles vacants), la qual està integrada per les següents :

Persones aspirants admeses :

DNI:
907A
383S

006T


Segon .- Aprovar la relació de persones aspirants a la selecció que, per no haver acreditat documentalment estar en possessió del nivell de coneixement exigit a la convocatòria, han de realitzar la prova específica de coneixement de llengua catalana, i que són les següents :

DNI:
907A
383S

006T

Tercer .- Nomenar el Tribunal que ha d’actuar en la qualificació de les proves de selecció, i que integren les següents persones :
President : Núria Coll Garzón, Secretària de l’Ajuntament de Marçà.
Vocals : Sr. Lluís Pena Lupión i Silvia Argiles Serres


Quart .- Assenyalar les 8:30.00 hores del proper 23 de juliol de 2019, a la Sala de Sessions de la Casa de la Vila de Marçà, per a la constitució del Tribunal i inici de les seves actuacions, amb la prova de català, amb convocatòria dels seus membres.

Cinquè .- La citació,

Per a les 10:00 hores del proper 23 de juliol de 2019, a la seu del Tribunal, les persones aspirants.


Sense perjudici de la seva immediata executivitat, d’aquesta Resolució es donarà compte al Ple en la primera Sessió Ordinària que celebri.

Règim de recursos:

Si es vol impugnar la present resolució, que posa fi a la via administrativa, procedeix interposar recurs contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós Administratiu de Tarragona, en el termini de dos mesos a
comptar de l'endemà de la seva notificació.


Alternativament i de forma potestativa, es pot interposar recurs de reposició davant el mateix òrgan que l’ha dictat, en el termini d’un mes a comptar de l'endemà de la seva notificació

L’Alcalde

Josep M. Piqué Castellnou