Anunci Acustic Celler, SLU, per la Construcció d'un Celler al polígon 13, parcel.les 5 i 37

16/09/2019

Anunci Acustic Celler, SLU, per la Construcció d'un Celler al polígon 13, parcel.les 5 i 37

    marca      

Ajuntament de

        Marçà

 

 

ANUNCI

 

 Mitjançant decret d’alcaldia, s’ha resolt sotmetre a informació pública per un termini d’un mes, el projecte presentat per ACUSTIC CELLER SLU, de construcción d’un celler al polígon 13, parcel·les 5 i 37 del terme municipal de Marçà  i qualificat com a sòl no urbanitzable, d’acord amb l’article 48 del Decret legislatiu 1/2010, del 3 d’agost, que aprova el Text refós de la Llei d’urbanisme.

Durant aquest termini les persones interessades poden examinar el projecte i documentació complementària a les oficines de l’Ajuntament de Marçà de dilluns a divendres de 10:00 a 13:00 h., i presentar, si s’escau, les al·legacions que considerin pertinents.

 

L’Alcalde,