ANUNCI PER LA INSTAL.LACIÓ DE PLAQUES SOLARS EN SNU

19/11/2019

ANUNCI PER LA INSTAL.LACIÓ DE PLAQUES SOLARS EN SNU

ANUNCI

 

 Mitjançant decret d’alcaldia, s’ha resolt sotmetre a informació pública per un termini d’un mes, el projecte presentat per BUENAVENTURA GALIANA FERRANDO,   sobre  Projecte per a realització de instal·lació de plaques solars per auto consum a Marçà, polígon 22, Parcel·la 13, del terme municipal de Marçà  i qualificat com a sòl no urbanitzable, d’acord amb l’article 48 del Decret legislatiu 1/2010, del 3 d’agost, que aprova el Text refós de la Llei d’urbanisme.

Durant aquest termini les persones interessades poden examinar el projecte i documentació complementària a les oficines de l’Ajuntament de Marçà de dilluns a divendres de 10:00 a 13:00 h., i presentar, si s’escau, les al·legacions que considerin pertinents.

 

L’Alcalde,