ANUNCI per la reforma d’una edificació existent al terme de Marçà en SNU

12/11/2020

ANUNCI per la reforma d’una edificació existent al terme de Marçà en SNU

ANUNCI

 

Direnzi Spain, S.L .Sociedad Unipersonal, ha presentat Projecte bàsic i de reforma d’una edificació existent al terme de Marçà i qualificat com a sòl no urbanitzable, d’acord amb l’article 48 del Decret legislatiu 1/2010, del 3 d’agost, que aprova el Text refós de la Llei d’urbanisme.

  per un termini d'un mes, a comptar des del primer dia hàbil següent a la publicació del present anunci del BOPT. El projecte i l’expedient podran ésser consultats a la secretaria municipal, mitjançant cita prèvia i en horari d’atenció al públic per tal de presentar les al·legacions i/o suggeriments que hom consideri convenients. (Es pot sol·licitar cita prèvia al 977.178000 (aj.marca@altanet.org).

L’Alcalde,