Comunicat de risc per excés de nitrats en l'aigua de consum

18/11/2019

Comunicat de risc per excés de nitrats en l'aigua de consum

r Generalitat de Catalunya

Agencia de Salut Pública de Catalunya

Comunicat del risc per excćs de nitrats en ľaigua de consum

Paràmetre:Nitrats.

 

 

                           RD 140/2003 [1]

Directiva 98/83/CE [2]

OMS 2017 [3]

Nitrats                          50 mg/l

50 mg/l

50 mg/l

Informació que ha de lliurar el gestor als seus usuaris de forma periôdica fins que no s'hagi comprovat que els nivells de nitrats són inferiors a 50 mg/l, ďacord amb el que estableix ľarticle 27 del Reial decret 140/2003:

Mitjangant els controls de qualitat de ľaigua que fa de forma periòdica,  s'ha detectat una concentració de nitrats superior a 50 mg/l en ['ai ua de la zona ďabastament de AIGUA que subministra a MARÇÀ,

La ingesta de quantitats elevades de nitrats pot produir una alteració de la capacitat de transport ďoxigen de la sang (metahemoglobinčmia), aixi com tambć una disminució de ľabsorció del iode, que afecta el funcionament de Ia glàndula tiroide.

Els grups de població especialment vulnerables a la metahemoglobinèmia són els següents:

Les dones embarassades.

       Els nens (especialment els lactants).

Els adults amb un niveľ reduît de ľacidesa gàstrica o bé que prenen antiàcids.

       Els adults i nens que pateixen infeccions gastrointestinals.

Els grups de població que tenen geneticament alterada la capacitat de transport ďoxigen de la sang com ara:

Les persones amb un dèficit hereditari de ľenzim metahemoglobina-reductasa, ja sigui generalitzat o només en els eritròcits.

Les persones amb anomalies estructurals de ľhemogfobina (Hb Ms).

Els grups de població especialment vulnerables a una disminució de ['absorció del iode són els segijents:

      Les dones embarassades.

      Els nens, especialment els nounats.

 

Es recomana que les persones incloses dins d'algun dels grups de població especialment vulnerables s'abstinguin de consumir aigua d'aquest abastament per beure o cuinar. Cal tenir en compte que quan l'aigua es bull no desapareíxen els nitrats, sinó que se'n provoca la concentració.

Els grups de més risc són les dones embarassades i els lactants. Pel que fa als lactants alimentats amb llet artificial, a ['hora de preparar biberons cal utilitzar aigua envasada o d'un altre abastament que sigui apta per al consum.

Tanmateix, l'aigua de la xarxa es pot utilitzar per a la higiene personal i usos domà stics. Per  a        consultes,        podeu posar-vos        contacte           amb  l’Ajuntament de Marçà

 

 

[1] Reial decret 140/2003, de 7 de febrer, pel qua! stestableixen els criteris sanitaris de la qualitat de I'aigua de consum humż http://www.boe.es/boe catalan/dias/2003/03/17/pdfs/A01532-01548.pdf

[2] Directiva 98/83/CE del Conself, de 3 de novembre de 1993, relativa a Ia qualitat de fes aigoes destinades ai consum humă

ES:PDF

[3] Organització Mundial de *a Salut. Guldelines for Drinking-water Quality. First addendum to the fourth edition. 2017 http://wwvv.who.jnt/water sanitation heaJth/publicatjons/drinkinq-water-qua*ityŃuideljnes-4-including-Ist-addendum/en/