consulta pública d'Ordenança General de recollida selectiva de residus - ANUNCI

07/06/2022

consulta pública d'Ordenança General de recollida selectiva de residus - ANUNCI

L’Ajuntament de Marçà té la voluntat de redactar una Ordenança General de recollida selectiva de residus al municipi, en funció de la implantació del nou model de recollida. D’acord amb el previst a l’article 133.1 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, de procediment administratiu comú de les administracions públiques, amb caràcter previ a l’elaboració del projecte o avantprojecte de l’ordenança s’ha de realitzar una consulta pública prèvia a través del portal web de l’Ajuntament https://marca.altanet.org/, per aquest motiu s’obre un termini de 15 dies hàbils a partir de la publicació d’aquest anunci per tal que qui vulgui, pugui fer recomanacions o suggeriments.