ORDENANÇA DEL CIVISME I LA CONVIVÈNCIA DE L’AJUNTAMENT DE MARÇÀ

23/10/2019

ORDENANÇA DEL CIVISME I LA CONVIVÈNCIA DE L’AJUNTAMENT DE MARÇÀ

ORDENANÇA DEL CIVISME I LA CONVIVÈNCIA DE L'AJUNTAMENT DE MARÇÀ

EXPOSICIÓ DE MOTIUS

 

I. Aquesta Ordenança es dicta, per una banda, en exercici de la potestat normativa local regulada a l’article 4 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local, i a l’article 8 del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, i com a plasmació de la potestat municipal d’intervenció en l’activitat dels ciutadans, regulada als articles 84.1.a) i 236.1.a) dels esmentats textos legals, respectivament; i, per una altra banda, en exercici de les competències atorgades per determinada legislació sectorial, tant autonòmica com estatal, reguladora dels diferents àmbits materials afectats per aquesta Ordenança, la qual habilita els ajuntaments per regular, mitjançant ordenances, diferents

aspectes i àmbits: Llei orgànica 2/1986, de 13 de març, de forces i cossos de seguretat; Llei orgànica 4/2015, de 30 de març, de protecció de la seguretat ciutadana, Llei 17/2015, de 9 de juliol, del Sistema Nacional de Protecció Civil, Llei 11/2009, de 6 de juliol, de regulació dels espectacles públics i activitats recreatives, Llei 16/1991, de 10 de juliol, de les policies locals de Catalunya; Decret 336/1988, de 17 d’octubre, pel qual s’aprova el Reglament de patrimoni dels ens locals a Catalunya, etc.

 

També s’adapta a les estipulacions contingudes a la normativa del règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, així com en els seus reglaments de desenvolupament.

 

Mitjançant aquesta Ordenança es refon en un sol text tota la normativa municipal relativa, d’una o altra manera, a les relacions, actituds i actuacions ciutadanes, tant en la via i espais públics, com en instal·lacions públiques i altres béns de caràcter privat com els jardins privats, els habitatges, les zones comunitàries, etc., i les normatives reguladores sobre retirada de vehicles abandonats, harmonitzant-ne els continguts i simplificant les actuals regulacions. Tot això, amb la finalitat de recollir en un únic text tota la complexitat del contingut, originat per la seva amplitud i per les diverses produccions normatives nascudes amb posterioritat a l’entrada en vigor de les esmentades normes municipals.

 

Així mateix, es fa un esforç per tal d’utilitzar una redacció i un llenguatge entenedor i assequible per a tota la ciutadania, ja que una de les condicions més rellevants de les normes jurídiques a l’estat de dret és la comprensió per part dels destinataris, més si es tracta d’una norma que regula aspectes tan quotidians i elementals com els recollits en aquesta Ordenança.

 

II. L’Ajuntament de Marçà, mitjançant aquesta Ordenança del civisme i la convivència i tenint en compte la perspectiva del desenvolupament del projecte del poble, que incrementarà les infraestructures, els equipaments i els espais públics, pretén contribuir a l’enfortiment d’un marc de civisme, de convivència social i de respecte mutu entre els ciutadans i les ciutadanes de la comunitat marçalenca, fomentant les relacions entre les persones, la convivència i el respecte individual i col·lectiu, tenint en compte la diversitat de costums i de cultures, de manera que això permeti gaudir de tots aquests espais i fer-ne un ús correcte, impulsant així els valors que ajuden a progressar dia a dia amb l’objectiu de garantir una bona convivència ciutadana i enunciant valors de progrés i actituds cíviques que contribueixen a consolidar el sentiment de pertinença a la comunitat, fent que cada vegada sentim i estimem més el nostre poble.

 

Aquesta Ordenança dota l’Ajuntament de Marçà d’una eina que ajudarà a construir la ciutat com al projecte col·lectiu dels homes, les dones, els infants, els joves i la gent gran que formem la comunitat, amb la voluntat que esdevingui un espai d’oportunitats per al desenvolupament personal i per a la convivència de tots i totes nosaltres, sense exclusions i amb capacitat per avançar dia a dia en la millora de la justícia i la cohesió social.

 

III. En els títols II i III de l’Ordenança es regulen respectivament les normes de comportament i conducta ciutadans i els usos dels béns públics, tot això des del punt de vista de la protecció de la llibertat de la ciutadania, reflectint l’esperit tolerant que sempre ha estat una característica de Marçà. No obstant això, s’ha de tenir en compte l’existència d’un límit essencial de la llibertat de la ciutadania, que és el respecte als altres. Per tot això, aquesta Ordenança s’ha redactat pensant a afavorir la llibertat individual i/o col·lectiva, però, alhora, per garantir el respecte per cadascú.

 

IV. El títol IV s’encarrega de regular la protecció de l’entorn urbà des de quatre grans perspectives mediambientals, com són les contaminacions atmosfèrica, visual, acústica i per  residus i neteja.

 

V. S’ha considerat oportú aplegar les infraccions i sancions en l’últim títol de l’Ordenança, però separant, si escau, les infraccions de les normes de l’Ordenança pròpiament dita, amb cobertura a la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local, i les infraccions establertes en la corresponent legislació sectorial, sens perjudici que aquestes siguin completades per l’Ordenança.

 

TÍTOL I

 

DISPOSICIONS GENERALS I PRINCIPIS D’ACTUACIÓ

 

Article 1. Esperit i objecte

 

1. L’esperit d’aquesta Ordenança és l’establiment d’un clima de civisme, de convivència social i respecte mutu que fomenti les relacions solidàries, tolerants i respectuoses entre els ciutadans i les ciutadanes, determinant mecanismes per corregir i, si escau, sancionar les actituds incíviques, negligents i irresponsables que deterioren la qualitat de vida.

 

2. L’objecte d’aquesta Ordenança —d’acord amb el que disposen les normatives de caràcter general i, en especial, la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local; el Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya; el Decret 336/1998, de 17 d’octubre, pel qual s’aprova el Reglament de patrimoni dels ens locals, i el Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals de Catalunya— és regular l’activitat de les persones físiques i jurídiques que es desenvolupen principalment a la via pública i a altres espais i serveis de domini públic, o que transcendeixen l’àmbit estrictament privat, mitjançant la modulació o limitació de determinats tipus de comportaments, per tal d’aconseguir el benestar col·lectiu i possibilitar la convivència ciutadana.

 

Article 2. Àmbit d’aplicació

 

1. Aquesta Ordenança serà d’obligat compliment en tot el terme municipal de Marçà.

 

2. Les determinacions regulades en aquesta Ordenança afecten:

 

a) A totes les persones que es trobin al municipi de Marçà, sigui quina sigui la seva concreta situació jurídica administrativa, pel fet de ser usuaris de la via, espais, béns i serveis públics.

 

b) Les persones titulars i usuàries d’espais privats, pel que fa al comportament necessari per tal de mantenir la neteja, salubritat, seguretat i ornat del poble i, en general, a les qüestions que afecten la via, els espais, els béns i els serveis públics, la ciutadania i l’interès general local, tot això amb la finalitat d’aconseguir una millor qualitat de vida, tant individual com col·lectiva.

 

3. Les normes d’aquesta Ordenança s’aplicaran:

 

Supletòriament: pel que fa a l’establert per les normatives sectorials aplicables, ja siguin estatals, autonòmiques o locals i/o de forma complementària amb aquestes, sempre que la normativa ho permeti.

 

Article 3. Objectiu de les limitacions i prohibicions

 

Les limitacions i prohibicions contingudes en aquesta Ordenança s’estableixen amb la finalitat que el comportament de les persones descrites en l’article anterior, per tal de garantir la normal convivència ciutadana, tingui com a frontera, no només el trencament de les normes jurídiques, sinó també la pertorbació o perill greu de pertorbació de la tranquil·litat, la seguretat i la salubritat de la ciutat i el respecte als drets i béns públics i de la resta de ciutadans.

 

Article 4. Difusió

 

1. L’Ajuntament farà conèixer el contingut d’aquesta Ordenança a tota la ciutadania de Marçà a través dels mitjans de comunicació establerts amb aquesta finalitat.

2. Per tal de facilitar i donar la màxima difusió d’aquesta Ordenança, la Corporació municipal dipositarà un exemplar en cada un dels edificis municipals destinats a l’atenció ciutadana i procurarà l’existència d’un exemplar en cada una de les associacions veïnals i les altres entitats de la ciutat.

 

Article 5. Foment de la conducta cívica

 

1. La convivència ciutadana ha d’estar presidida pels principis de respecte, tolerància i solidaritat, i cal rebutjar la violència física o psicològica entre persones i/o col·lectius.

2. L’Ajuntament facilitarà i incentivarà totes les iniciatives que condueixin al debat, a l’intercanvi de parers i a la solució democràtica dels conflictes de convivència.

3. L’Ajuntament ha d’evitar, amb els mitjans al seu abast, qualsevol acte, individual o col·lectiu, que pugui destorbar el desenvolupament de les iniciatives individuals i/o col·lectives degudament autoritzades.

 

 

Article 6. Obligació de compliment i col·laboració ciutadana.

 

1. El desconeixement d’aquesta Ordenança no eximeix del compliment de les seves disposicions.

2. En el marc del deure general de col·laboració, la ciutadania té l’obligació de posar immediatament en coneixement de l’autoritat municipal les presumptes infraccions d’aquesta Ordenança que presenciïn o de les quals tinguin coneixement cert.

3. L’Ajuntament ha d’atendre les reclamacions, denúncies o suggeriments de les persones i exercir les accions escaients en cada cas.

 

Article 7. Intervenció administrativa

 

En l’àmbit de les seves competències, l’Ajuntament exercirà les funcions d’intervenció administrativa corresponents, sens perjudici de les competències que corresponguin a altres administracions públiques.

 

Article 8. Taxes i preus públics

 

L’Ajuntament establirà, mitjançant les corresponents ordenances fiscals, les taxes i, si escau, els preus públics relatius a la prestació dels serveis derivats del contingut d’aquesta Ordenança que, per llei, en siguin objecte, i les persones obligades hauran de procedir-ne al pagament.

 

TÍTOL II

 

COMPORTAMENT I CONDUCTA CIUTADANS

 

Article 9. Comportament general a la via i als espais públics

 

1. La ciutadania té dret a comportar-se lliurement a la via i als espais públics del municipi de Marçà i a ser respectada en la seva llibertat. Aquests drets seran limitats pel que disposa la legislació aplicable, concretament en les disposicions sobre l’ús de la via, espais, béns i serveis públics, i pel deure de respectar les altres persones i els espais i béns privats i públics.

2. La ciutadania en general té l’obligació d’usar la via, espais, béns i serveis públics de conformitat amb la destinació per a la qual van establir-se i de respectar la convivència i la tranquil·litat ciutadana, observant el degut civisme i les bones maneres, amb la intenció d’evitar perjudicar els drets i els béns de la resta de persones.

3. Ningú no pot, amb el seu comportament, menystenir els drets de les altres persones ni la seva llibertat d’acció, ofendre les conviccions dels altres ni violar les pautes de respecte mutu, tolerància, llibertat i conservació de l’entorn, per la qual cosa, cal abstenir-se particularment de realitzar pràctiques abusives, arbitràries o discriminatòries o que comportin violència física o moral.

 

Article 10. Ocupacions de la via pública

 

1. Tota ocupació de la via pública resta sotmesa a l’obtenció prèvia de la corresponent llicència o autorització municipal, sent requisit imprescindible assegurar que es compleixi la normativa legal a la qual es trobi subjecta i garantir l’observança de les previsions regulades a la normativa de protecció civil i als plans corresponents.  Això sens perjudici de les particularitats establertes a la normativa corresponent per a determinats actes.

 

2. Els organitzadors d’actes celebrats als espais públics han de garantir la seguretat de les persones i els béns. A aquests efectes han de complir amb les condicions de seguretat generals i d’autoprotecció que es fixin en cada cas per l’òrgan competent. Quan les circumstàncies ho aconsellin, l’Ajuntament podrà exigir als organitzadors que dipositin una fiança o subscriguin una pòlissa d’assegurança per respondre dels danys i els perjudicis que es puguin causar.

3. Els organitzadors d’actes públics hauran de vetllar perquè els espais públics utilitzats no s’embrutin i no es deteriorin els seus elements urbans o arquitectònics, restant obligats, en el seu cas, a la corresponent reparació, reposició i/o neteja. En cas que no observessin aquestes obligacions, l’Ajuntament procedirà a executar-ho de forma subsidiària amb càrrec a l’organitzador.

 

Article 11. Jocs

 

1. La regulació continguda en aquest capítol es fonamenta en la llibertat de circulació de les persones, en la protecció dels vianants, i en el dret que tothom té a no ser pertorbat en el seu exercici i a gaudir lúdicament dels espais públics d’acord amb la naturalesa i destinació d’aquests, respectant les indicacions contingudes en els rètols informatius de l’espai afectat, si existeixen, i en qualsevol cas els legítims drets dels altres usuaris o usuàries.

2. La pràctica de jocs de pilota, monopatí o similars a l’espai públic està sotmesa al principi general de respecte als altres, i, en especial, de la seva seguretat i tranquil·litat, així com al fet que no comportin perill per als béns, serveis o instal·lacions, tant públics com privats.

3. Queden exceptuades les proves esportives i altres esdeveniments en la via i espais públics degudament autoritzats.

 

TÍTOL III

 

ÚS DELS BÉNS PÚBLICS

 

CAPÍTOL I. Normes generals

 

Article 12. Definició

 

Es consideren béns públics tots aquells espais oberts destinats a l’ús i gaudiment dels

ciutadans (carrers, places, jardins, parcs, etc.), així com tots aquells elements i mobiliaris urbans que, situats als espais o a les vies públiques, estan destinats a prestar serveis específics als ciutadans i a les ciutadanes (papereres, lluminàries, senyals de trànsit o informatives, jocs infantils, bancs, fonts, parterres, jardineres, tanques, arbres, plantes, flors, etc.). Igualment, són béns públics tots aquells béns afectes a serveis públics.

 

Article 13. Obligacions i prohibicions

 

1. La ciutadania ha d’actuar cívicament i respectar els béns i els serveis públics, que ha d’utilitzar d’acord amb la seva naturalesa i amb la diligència, prudència i precaució necessàries per poder preveure les eventuals circumstàncies o desperfectes causats pel desgast o el seu ús ordinari. Així

mateix, s’ha de respectar sempre el dret que la resta de ciutadans i ciutadanes posseeixen també per al seu gaudiment.

 

2. La ciutadania té l’obligació de suportar els riscs inherents a la utilització dels béns i serveis públics i els danys derivats de la utilització del concret servei públic, sempre que aquest s’hagi prestat dintre dels estàndards establerts o, subsidiàriament, dintre dels que siguin raonablement exigibles.

 

3. És prohibit:

3.1. Exercir, sense la corresponent llicència o autorització municipal, qualsevol mena d’activitat en cap dels béns de domini públic que inclou aquest títol, així com la utilització, amb finalitats particulars, de qualsevol porció o element d’aquests espais. Serà requisit imprescindible per obtenir l’esmentada llicència o autorització municipals assegurar que es compleix la normativa legal a la qual es trobi subjecta i garantir l’observança de les previsions regulades a la normativa de protecció civil i als plans corresponents.

3.2. Situar o deixar a la via pública objectes particulars, encara que es trobin adossats a establiments que pertanyin a les persones propietàries dels esmentats objectes sense llicència o autorització municipal corresponent.

3.3. Maltractar o danyar, per acció o omissió, les instal·lacions, els objectes o els béns d’ús comú, així com els arbres i les plantes de qualsevol tipus de les places, jardins i via pública en general.

3.4. Utilitzar les instal·lacions d’enllumenat públic com a suport de instal·lacions provisionals, així com connectar-se a l’enllumenat públic.

3.5. Jugar a pilota i anar amb patins, monopatí, bicicleta o similars, sempre que suposi perill, manca de respecte o molèsties a les altres persones, o deteriorament dels béns, tant públics com privats o que no estigui permès segons les indicacions contingudes en els rètols informatius de l’espai afectat, si existeixen.

3.6. La pràctica de qualsevol altre joc a l’espai públic i de competicions esportives espontànies que pertorbin els legítims drets dels veïns i veïnes o dels altres usuaris de l’espai públic.

 

CAPÍTOL II. Arbrat públic, parcs, jardins i fonts

 

Article 14. Disposicions generals

 

1. És objecte d’aquest capítol la defensa del següent:

1.1. Espais oberts d’ús públic, tant els que estan plantats (parcs, jardins i plantacions de tota mena) com els que sense estar plantats en extensions significatives es dediquin principalment al lleure i a l’esbarjo (zones de joc, esportives, etc.).

1.2. Tota mena de plantacions en vies i places públiques, així com també en els espais privats.

1.3. Elements vegetals com arbres, flors, plantes, matolls i similars, així com els elements inerts com fonts, sorra, estàtues, jocs, papereres i similars, instal·lats en aquests espais.

2. Les conductes contràries a les normes establertes en aquest capítol podran ser sancionades per denúncia que haurà d’anar acompanyada d’un informe explicatiu de l’acte que la va originar.

 

Article 15. Protecció de l’arbrat públic en general

 

S’ha de respectar l’arbrat i les plantacions de tota mena existents en el poble i les instal·lacions complementàries existents en els parcs i jardins públics, com jocs d’infants, estàtues, reixats, proteccions, fanals, pilars, tanques i altres elements destinats a embellir-los o que siguin d’utilitat, evitant-se qualsevol acte que pugui perjudicar-los, enlletgir-los o embrutar-los.

 

Queden exclosos els murals artístics que, en el seu cas, es realitzin en els llocs expressament habilitats per l’Ajuntament.

 

Article 16. Utilització de l’arbrat públic

 

1. Amb motiu de fires i festes tradicionals, es podrà autoritzar les persones propietàries o titulars d’establiments, associacions o entitats ciutadanes donades d’alta en el Registre Municipal d’Entitats, previ informe favorable dels serveis tècnics municipals, el guarniment de carrers i d’arbres, d’acord amb la normativa municipal aplicable i amb les condicions específiques de la llicència.

2. Per subjectar cables, pancartes i qualsevol altre element als arbres, es requereix autorització municipal, que haurà d’efectuar-se en les condicions que s’assenyalin.

 

Article 17. Instal·lacions i manteniment

 

És competència municipal la instal·lació i el manteniment de parcs, jardins i plantacions de tota mena a la via pública, tant pel valor mediambiental que els ecosistemes urbans aporten al municipi, com per ornament, benefici i esbarjo dels seus habitants, sens perjudici dels elements arboris i vegetals existents en finques particulars, quan afectin la via pública.

 

Article 18. Utilització dels parcs i jardins

 

1. La utilització dels parcs i jardins és pública i gratuïta, tret d’aquelles instal·lacions que l’Ajuntament autoritzi o dediqui a un ús comú especial o privatiu, mitjançant les condicions pertinents.

2. Les persones usuàries de parcs i jardins del municipi hauran de:

2.1. Respectar les plantes i les instal·lacions existents, evitant qualsevol mena de desperfectes i brutícia, havent de seguir una conducta correcta que no perjudiqui els drets i béns de la resta de persones usuàries.

2.2. Atendre les indicacions contingudes en els rètols informatius i avisos corresponents i les que puguin formular els gestors, guardes i agents de l’autoritat.

2.3. Respectar el dret de les altres persones usuàries al descans i tranquil·litat que es busca en aquests espais, per la qual cosa s’evitarà l’ús de aparells, sonors o de joc, que puguin destorbar aquesta tranquil·litat i el clima de relació ciutadana.

3. Les nits de festes i revetlles, l’Administració municipal fixarà les condicions especials per a l’ús de l’accés a aquests espais, si escau.

4. L’Ajuntament autoritzarà, si escau, l’ús dels espais públics per a festes, celebracions i altres actes lúdics i/o esportius.

 

Article 19. Prohibicions

 

1. És prohibit qualsevol acte que pugui danyar, enlletgir o embrutar la via o els espais d’ús públic, així com els elements que contenen, per la qual cosa s’hauran de respectar les zones verdes, l’arbrat, les plantacions de tota mena i les instal·lacions complementàries com escultures, fonts, instal·lacions d’enllumenat i de joc, tanques, papereres i resta de mobiliari urbà, així com altres elements destinats a l’embelliment o utilitat dels espais públics.

2 És obligat mantenir una conducta correcta i respectar les indicacions contingudes en la senyalització i els horaris existents als jardins i parcs i a atendre les indicacions que puguin formular el personal de manteniment o vigilància de l’Ajuntament.

3. És especialment prohibit:

3.1. Trepitjar els talussos, els parterres i les plantacions i maltractar les plantes i flors, llevat de les zones de gespa expressament autoritzades.

3.2. Pujar als arbres, sacsejar-los, trencar les branques i fulles i gravar o raspar l’escorça.

3.3. Talar arbres o realitzar qualsevol actuació que condueixi a la mort de qualsevol arbre.

3.4. Utilitzar l’arbrat per clavar-hi cartells.

3.5. Abocar tota mena de líquids, malgrat que no siguin perjudicials, en les proximitats dels arbres i en els escossells.

3.6. Llençar escombraries, runes o residus en les proximitats dels arbres i en els escossells.

3.7. Extreure molsa, matolls, pedres, sorra, plantes o productes anàlegs en les proximitats dels arbres i en els escossells.

3.8. Malmenar o sostreure elements de jardineria.

3.9. Causar qualsevol mena de dany a l’arbrat, plantacions i vegetació natural.

3.10. Llençar papers o deixalles fora de les papereres i embrutar l’espai de qualsevol altra manera.

3.11. Encendre o mantenir foc encès.

3.12. Banyar-se, rentar-se o pescar en les fonts, els estanys o altres espais aquàtics, no autoritzats expressament, així com rentar objectes i vehicles i llençar a l’interior d’aquests espais aquàtics qualsevol matèria líquida o sòlida.

3.13. Acampar, sense autorització expressa, en tot el terme municipal, ja sigui amb caravanes remolcades o autopropulsades, tendes de campanya, furgons o altres variants.

3.14. Abandonar deixalles i/o residus de qualsevol mena, fora dels espais expressament habilitats.

3.15. Qualsevol altre acte o fet que estigui directament relacionat amb els anteriors.

 

Article 20. Conservació i neteja en jardins i altres espais privats

 

1. Els jardins i les plantacions privades, així com els espais lliures i els terrenys no urbanitzats constitueixen un element important de l’ecosistema urbà i, com a tal, les persones propietàries els han de mantenir en un estat correcte, atès especialment el següent:

1.1. La neteja i les condicions higièniques i de salubritat, tant pel que fa a herbes com a deixalles.

2. La manca de conservació o neteja a les plantacions i els espais lliures privats habilitarà l’Ajuntament per exigir a la persona propietària la realització dels treballs necessaris per al correcte manteniment d’aquesta zona. En cas de desobediència a l’ordre de manteniment d’aquestes plantacions i espais lliures, l’Ajuntament podrà procedir a l’execució subsidiària dels treballs necessaris amb càrrec a les persones propietàries i sens perjudici de la imposició de les sancions corresponents.

3. Les persones propietàries d’habitatges amb jardí, les plantacions del qual tinguin branques, arbustos, tanques vegetals o anàlogues, que surtin de la seva propietat, hauran de mantenir-les de manera que no causin molèsties a tercers o originin risc en la via pública. L’Ajuntament podrà ordenar els treballs necessaris per complir amb aquesta obligació i, en cas de desobediència, podrà procedir a l’execució subsidiària dels treballs necessaris amb càrrec a les persones propietàries i sens perjudici de la imposició de les sancions corresponents.

 

CAPÍTOL III. Instal·lacions i edificis públics

 

Article 21. Utilització

 

1. Les instal·lacions i els edificis públics amb normatives d’ús pròpies es regiran per aquestes normatives.

2. Amb caràcter general, es respectaran els horaris establerts per a l’ús de les instal·lacions i els edificis públics.

3. A l’interior de les instal·lacions i els edificis públics es respectaran, com a mínim, les mateixes normes de netedat i comportament que regeixen per a l’ús de la via pública.

 

CAPÍTOL IV. Via pública

 

Article 22. Definició

 

Es consideren com a via pública i, per tant, de responsabilitat municipal, els passeigs, les avingudes, els carrers, les places, les voreres, els camins, els jardins, les zones verdes, les zones terroses, els ponts, els túnels per a vianants i altres béns de propietat municipal destinats directament a l’ús comú general dels ciutadans i de les ciutadanes.

 

S’exceptuen, pel seu caràcter no públic, les urbanitzacions privades, els passatges, els patis interiors, els solars, les galeries comercials i similars, el manteniment d’higiene, salubritat, seguretat i ornat públic dels quals correspon a particulars, amb independència de la forma jurídica privada de la propietat. No obstant això, l’Ajuntament exercirà el control de la neteja, la salubritat, la seguretat i l’ornat públic d’aquests elements.

 

Article 23. Retolació

 

1. Les vies públiques s’identificaran amb un nom o un número diferent per a cadascuna d’elles, que ha de ser aprovat per l’Ajuntament. No podrà haver-hi dues vies urbanes amb el mateix nom o número o tanmateix diferents però que per la seva similitud gràfica o fonètica puguin induir a confusió.

2. La retolació de les vies públiques té el caràcter de servei públic i podrà efectuar-se mitjançant una placa o similar, que es fixarà en un lloc ben visible, com a mínim a l’entrada i a la sortida de cada via pública. A les places serà a l’edifici més preeminent i als principals accessos.

3. El procediment administratiu per a la denominació de les vies públiques es pot iniciar d’ofici o a petició de particulars.

 

Article 24. Numeració

 

1. El rètol del número l’ha de col·locar la persona propietària de l’edifici o solar —al costat de la porta principal o al mig de la línia de la finca fronterera amb la via pública, seguint les indicacions i els requisits que fixi l’Ajuntament— i s’ha de conservar, en tot moment, en perfecte estat de visibilitat i neteja.

2. La col·locació dels rètols i la numeració dels carrers i immobles és a càrrec del promotor de l’edifici, quan es tracta de nova construcció. A aquest efecte, quan el promotor proposi una numeració, aquesta serà acceptada o rebutjada per l’Ajuntament segons les normes internes de numeració. Al moment de l’atorgament de la llicència d’obres, s’indicarà a la persona sol·licitant la numeració de l’edifici que haurà de fer constar a l’hora d’escripturar-ne la propietat.

3. La inexistència, a les finques, de l’element indicador de la numeració corresponent, o la discordança amb el que hi ha d’haver instal·lat, d’acord amb la numeració oficial assignada pels òrgans competents, determinarà la possibilitat de requerir la persona propietària per tal que instal·li la indicació correcta de numeració. En cas que no procedeixi a instal·lar la numeració o a substituir la indicació errònia, es podrà procedir a l’execució subsidiària, al seu càrrec, per part de l’Ajuntament i sens perjudici de la imposició de les sancions corresponents.

 

Article 25. Conservació, reparació i substitució dels béns de domini públic

 

1. Correspon a l’Ajuntament vetllar per l’estat de conservació dels béns de domini públic, així com portar-ne a terme la substitució i els treballs de reparació i conservació dels mateixos, sempre que siguin de titularitat municipal. Cap persona no pot executar aquests o altres treballs que comportin modificacions de la via pública o del seu mobiliari sense permís exprés o encàrrec de l’Administració.

2. Les persones, les companyies de subministrament o els promotors d’obres d’edificació que siguin autoritzats a fer obres a la via pública, als solars o edificis limítrofs amb la via pública o que siguin autoritzades a ocupar algun espai, han de portar a terme les reparacions escaients i han de reposar els elements afectats, seguint les indicacions i sota la supervisió dels serveis municipals corresponents.

3. En el cas de guals de vehicles de finques privades, locals o indústries, la persona titular de la llicència s’ha de fer càrrec del manteniment de la superfície de vorera destinada al pas de vehicles.

4. Quan en un solar es realitzin obres de nova edificació, la persona titular de la llicència o promotora s’han de fer càrrec del manteniment mínim de conservació de les voreres confrontants amb els límits de l’esmentat solar mentre durin les obres, segons especificacions indicades pels tècnics/iques municipals.

 

Article 26. Retirada d’objectes de la via pública

 

1. Les autoritats municipals competents retiraran cautelarment els objectes de qualsevol mena abandonats, dipositats o instal·lats a la via pública sense la preceptiva llicència o autorització municipal, quan no sigui possible identificar o localitzar en el mateix moment la persona propietària o responsable, o quan aquesta es negui a retirar els esmentats objectes. A aquest efecte, s’aixecarà la corresponent acta, en la qual quedarà constància de totes les dades de l’actuació.

 

2. Els objectes retirats de la via pública es mantindran en dipòsit en el magatzem corresponent durant un termini màxim d’un mes, moment a partir del qual passaran a tenir la consideració d’objecte abandonat i a tractar-se en els termes de la normativa de residus.

 

També tindrà la consideració d’objecte abandonat i per tant serà considerat i tractat com a residu sòlid urbà, aquella embarcació, vehicle, objecte o artefacte, que romangui a la via pública més d’un mes sense ser manipulat en els termes establerts a la normativa de trànsit i en aquesta Ordenança. Igualment quan, malgrat no haver transcorregut el termini abans esmentat, l’estat de deteriorament impliqui un risc per a la salubritat o la seguretat dels usuaris.

 

 

Article 27. Instal·lacions d’elements de mobiliari urbà

 

1. Les persones titulars de les finques limítrofes amb la via pública tenen l’obligació d’admetre, a la façana, el reixat i el tancament, la instal·lació de fanals, senyals de circulació, papereres o altres elements de mobiliari urbà de forma gratuïta. El servei es podrà establir d’ofici mitjançant notificació a la persona propietària afectada, sense cap més indemnització que la de reparació o compensació dels desperfectes que la instal·lació produeixi.

2. Les persones titulars de finques limítrofes amb la via pública que tinguin a la façana, el reixat o el tancament, fanals, senyals de circulació, papereres o altres elements de mobiliari urbà han de garantir la seva reposició després d’una obra de manteniment de façana i obra nova, per la qual cosa han d’avisar l’Ajuntament per a la seva retirada o nova ubicació si així es requereix, fent-se càrrec de les despeses que origini l’esmentada retirada o nova ubicació.

3. És prohibit agafar o trencar senyals de trànsit vertical, així com la comercialització del material d’actes vandàlics, com pilons, baranes, senyals, etc.

 

 

Article 28. Façanes, finestres i balcons

 

1. És prohibit:

1.1. Espolsar tapissos, catifes, estores, llençols i qualsevol roba o altra mena d’objecte d’ús domèstic en portes, balcons i finestres que donin a la via pública.

1.2. Penjar vestits, roba bruta o rentada o altres objectes que agredeixin l’estètica urbana, a llocs visibles des de la via pública, en les obertures de les cases i baranes de terrats i balcons.

1.3. Instal·lar antenes parabòliques que quedin a la vista a les façanes dels edificis, per tal d’evitar l’agressió al paisatge urbà.

1.4. Instal·lar, en edificis de nova construcció, aparells d’aire condicionat que quedin a la vista a les façanes dels edificis, per tal d’evitar l’agressió al paisatge urbà.

2. Els testos i les jardineres dels balcons i finestres s’hauran de col·locar de manera que la seva vertical caigui sempre dins del balcó o reposi sobre l’amplada de la finestra i seran fermats o protegits per tal d’evitar que puguin caure, en especial en casos de pluja o vents forts.

 

TÍTOL IV

ENTORN URBÀ

 

CAPÍTOL I. Normes generals

 

Article 29. Disposicions generals

 

1. Amb caràcter general, es prohibeix qualsevol activitat que ocasioni un deteriorament o perjudici al medi ambient del poble. Totes les persones relacionades en l’article 2 d’aquesta Ordenança són obligades a observar una conducta encaminada a evitar i prevenir el deteriorament del poble.

2. Les persones propietàries de béns immobles i, subsidiàriament, les persones usuàries, seran responsables del seu manteniment en condicions adequades d’higiene, salubritat, seguretat i ornat públic, especialment aquelles parts visibles des de la via pública susceptibles de poder molestar el veïnat.

3. Les persones propietàries de solars i terrenys i, subsidiàriament, les persones usuàries, tenen l’obligació de conservar-los en condicions adequades d’higiene, salubritat, seguretat i ornat públic, per la qual cosa hauran de mantenir-los lliures de deixalles, residus, herbes, etc., i hauran de realitzar les corresponents operacions de desratització, desinsectació i desinfectació tant en els immobles, com en els solars i terrenys.

4. L’Ajuntament podrà ordenar les mesures necessàries per al manteniment dels immobles en condicions que impedeixin ocasionar perjudicis en la via pública, molèsties a tercers o l’agressió a l’entorn urbà. En cas que aquesta ordre no sigui executada voluntàriament, podrà procedir a la seva execució subsidiària, amb càrrec de la persona titular de l’immoble o, si escau, de la persona usuària i sens perjudici de la imposició de les sancions corresponents.

 

CAPÍTOL II. Contaminació visual

 

Article 30. Grafitis, pintades i altres expressions gràfiques

 

1. És prohibit realitzar qualsevol tipus de grafits, pintades o qualsevol altra expressió gràfica, ja es tracti de dibuixos, escrits i/o gargots, fetes amb qualsevol matèria (tinta, pintura, etc.), en façanes dels immobles, tanques de parcs, jardins, solars i/o obres, rètols dels carrers, senyals de trànsit, monuments, edificis públics i, en general, sobre elements del paisatge urbà i de les instal·lacions, equipaments, mobiliari urbà i vies públiques en general. La infracció a aquest precepte tindrà el caràcter de molt greu si es realitza sobre monuments, edificis públics, especialment els catalogats, o mobiliari urbà.

2. No obstant això, l’Ajuntament podrà autoritzar la realització de qualsevol expressió gràfica, prèvia presentació de la corresponent sol·licitud, la qual anirà acompanyada d’un esbós en el qual s’indiquin les mesures, dia i lloc de la realització.

3. Quan la concreta expressió gràfica es realitzi en un bé privat que es trobi instal·lat de manera visible o permanent en la via pública, serà necessària, a més a més del permís de la persona titular de l’esmentat bé, l’autorització expressa de l’Ajuntament.

4. Si amb motiu d’una activitat autoritzada, de qualsevol mena, es produeix un deslluïment, per qualsevol tipus d’expressió gràfica, a qualsevol lloc de la via pública, les persones organitzadores dels actes en seran responsables i restaran obligades a restablir l’estat original del bé en concret.

5. L’Ajuntament  podrà netejar o reparar els danys efectuats per qualsevol tipus d’expressió gràfica en els béns municipals, amb càrrec a la persona denunciada i sens perjudici de la imposició de les sancions corresponents.

 

 

CAPÍTOL III. Contaminació atmosfèrica

 

Article 31. Concepte

 

Té la consideració de contaminació atmosfèrica la presència d’algunes substàncies o formes d’energia a l’atmosfera a nivells més elevats dels normals, suficients per produir una acció nociva a la salut de les persones, als recursos biològics o als ecosistemes o béns materials.

 

SECCIÓ 1a. Fums

 

Article 32. Emissions contaminants

 

1. Tota activitat, ja sigui comercial, industrial o de qualsevol mena, que es desenvolupi en el terme municipal de Marçà és sotmesa a la normativa vigent, pel que fa a les emissions i immissions de productes contaminants a l’atmosfera.

2. És prohibit de realitzar qualsevol emissió a l’atmosfera que sobrepassi els límits contaminants establerts per la normativa vigent o que sigui susceptible de produir efectes nocius a la salut de les persones.

 

 

Article 33. Vehicles

 

1. Els vehicles de motor de combustió que circulin dins dels límits del terme municipal hauran de complir les condicions establertes a la normativa d’emissions gasoses i soroll.

2. Les persones propietàries o conductores de vehicles de motor seran responsables de mantenir les seves emissions contaminants dins dels límits que indiquen les normes establertes a aquest efecte, i queda totalment prohibit ultrapassar aquests límits.

3. Amb la finalitat de garantir que els vehicles de motor que circulin dins dels límits del terme municipal reuneixen, a priori, les condicions tècniques necessàries per mantenir les seves emissions de substàncies contaminants i de soroll dins dels límits legalment establerts, i per minimitzar els riscos d’accidents, les persones propietàries han de complir, en el seu moment, el tràmit de la Inspecció Tècnica de Vehicles (ITV).

 

SECCIÓ 2a. Pudors

 

Article 34. Disposicions generals

 

1. Es prohibeix, d’una manera general, qualsevol acció o omissió que generi l’emissió d’olors molestes, nocives i/o perjudicials per a les persones i el medi ambient.

2. La persona responsable de la producció d’aquests olors és obligada a dur a terme les accions oportunes perquè cessin les causes que les van motivar, sens perjudici de la imposició de les sancions corresponents.

3. En el cas de realitzar-se operacions susceptibles de desprendre bafs o emanacions molestes o pudents, hauran de fer-se en locals condicionats per tal que no passin a l’exterior.

4. Els fums, bafs, vapors i altres efluvis contaminants, qualsevol que en sigui l’origen, hauran d’evacuar-se a l’exterior mitjançant conductes, xemeneies o extractors, segons els casos.

5. No es podrà llençar a l’exterior fums, bafs i gasos, vapors o aire amb substàncies en suspensió o temperatura diferent de l’ambient, per les façanes o patis de tot tipus.

 

Article 35. Barbacoes

 

1. Només es podran fer barbacoes dintre de les àrees recreatives i d’acampada expressament autoritzades per a això, així com en parcel·les de les urbanitzacions, sempre que siguin d’obra i disposin de mesures adequades de precaució i prevenció d’espurnes que puguin originar possibles incendis.

2. En qualsevol cas, les barbacoes que es facin en els espais privats, es faran de forma que s’eviti la producció de fums i olors que puguin alterar la normal convivència.

3. Es prohibeix l’abocament de cendres incandescents als contenidors de recollida de residus.

 

CAPÍTOL IV. Contaminació acústica i vibracions

 

SECCIÓ 1a. Normes generals

 

Article 36. Obligacions

1. Tots els ciutadans i les ciutadanes tenen l’obligació de respectar el descans dels veïns i les veïnes i d’evitar la producció de sorolls que alterin la normal convivència, independentment de l’hora del dia.

2. És prohibit:

2.1. Realitzar qualsevol acció que provoqui una elevació dels nivells sonors per sobre dels límits establerts, de manera específica, per a cada cas concret.

2.2. Entre les 21:00 hores i les 8[1] hores no és permès l’ús d’aparells domèstics sorollosos, instruments musicals, cants, reparacions, manipulació de materials o canvi de mobles o qualsevol altra activitat que pugui pertorbar el descans aliè.

 

Article 37. Controls

 

1. La persona responsable del focus de soroll molest haurà de permetre l’accés a l’habitatge o local al personal acreditat de l’Ajuntament.

2. Les mesures de soroll s’efectuaran en els termes establerts a la normativa sectorial vigent. En cas d’incompliment s’aplicarà el règim sancionador corresponent.

 

SECCIÓ 2a. Sorolls molestos

 

Article 38. Veïnatge

 

1. Per tal d’establir una bona qualitat de vida dins l’habitatge, s’haurà de mantenir un comportament dintre dels valors que exigeix la convivència ciutadana i el respecte vers els altres, no sols amb relació al veïnat més proper, sinó també amb relació a les activitats a l’exterior i als edificis adjacents, per la qual cosa, la producció de sorolls s’haurà de mantenir dins els límits admissibles, sense poder-se ultrapassar els establerts a la legislació vigent.

2. L’acció municipal s’ha d’adreçar especialment al control dels sorolls i la ciutadania ha de respectar el següent:

2.1. Les persones posseïdores d’animals domèstics o de companyia estan obligades a adoptar les mesures necessàries per impedir que la tranquil·litat del veïnat sigui alterada pel comportament dels seus animals.

2.2. El funcionament d’electrodomèstics de qualsevol classe, aparells, aire condicionat, ventilació, refrigeració, instruments musicals o acústics i similars a l’interior de l’habitatge s’ha d’ajustar als límits legalment establerts per tal d’evitar molèsties innecessàries a la resta.

 

Article 39. Actes a la via pública

 

Queda prohibida l’emissió de qualsevol soroll que alteri la tranquil·litat veïnal entre les 00:00 hores i les 08 hores i entre les 14:00 hores i les 16:00 hores, excepte per a aquelles activitats que, en la respectiva llicència municipal, tinguin autoritzat un horari diferent i quan provinguin d’activitats populars o festives autoritzades, les quals hauran de disposar de l’autorització municipal corresponent.

 

CAPÍTOL V. Contaminació per residus i neteja

 

SECCIÓ 1a. Normes generals

 

Article 40. Definicions

 

Als efectes d’aquesta Ordenança, s’entén per:

1. Residu: Qualsevol substància o objecte de què la persona posseïdora es desprengui o tingui la intenció o l’obligació de desprendre’s.

2. Residus municipals: En aquest tipus de residus no es poden incorporar matèries o substàncies perilloses, les quals s’han de posar, en tot cas, en contenidors específics o s’han de dipositar a la deixalleria. Es classifiquen de la manera següent:

2.1. Residus ordinaris: Els generats als domicilis particulars, els comerços, les oficines i els serveis, així com tots aquells que no tinguin la consideració de residus especials o la qualificació de perillosos i que, per la seva naturalesa o composició, puguin assimilar-s’hi, incloses les fraccions recollides selectivament, les quals són les següents:

2.1.1.1. Matèria orgànica: Els residus orgànics propis de la llar i els que tenen la consideració de residus comercials.

2.1.1.2. De rebuig: Els residus o fraccions no valoritzables.

2.1.1.3. Paper i cartró.

2.1.1.4. Vidre.

2.1.1.5. Envasos lleugers.

2.2. Residus sectorials: Són els següents:

2.2.1.1. Residus voluminosos: Els que no poden ser evacuats per mitjans convencionals de recollida, atesa la seva envergadura, com mobles, estris domèstics, matalassos, somiers, portes, trastos vells i altres elements residuals llençats per la ciutadania en les seves activitats de reparació i/o substitució de l’equipament domèstic, amb exclusió de qualsevol mena de residus comercials.

2.2.1.2. Vehicles fora d’ús o abandonats, si escau.

2.2.1.3. Cadàvers d’animals domèstics.

2.2.1.4. Residus i enderrocs procedents de reparació domiciliària.

2.3. Els que sense tenir la consideració de residus especials, per la seva naturalesa o composició es poden assimilar als residus comercials.

2.4. Els procedents de la neteja de vies públiques, zones verdes i àrees recreatives.

3. Residus comercials: Els residus municipals generats per l’activitat pròpia del comerç al detall i a l’engròs, hostaleria, bars, mercats, oficines i serveis.

Als efectes de la gestió, són equiparables a aquesta categoria els residus originats a la indústria que tenen la consideració d’assimilables als municipals.

4. Residus especials: Els que tenen el mateix origen que els residus municipals ordinaris però que, a causa de la seva composició, han de ser gestionats de manera diferenciada, perquè poden comprometre el tractament biològic o la recuperació d’altres fraccions, a més de comportar un risc per al medi o per a la salut de les persones, com pintures, llums fluorescents, piles, frigorífics, olis, bateries de cotxe i qualsevol altre residu qualificat com a tal en el Catàleg de Residus de Catalunya.

5. Deixalleria: Centre de recepció i emmagatzematge, selectius, de residus municipals que no són objecte de recollida domiciliària.

6. Contenidor de runes: Recipient metàl·lic, reutilitzable, de forma prismàtica trapezoïdal o rectangular, equipat amb tapa i dispositius que permeten la càrrega i descàrrega mecanitzada des de vehicles adaptats exclusivament al seu transport amb la intervenció d’un sol operari.

7. Sac de runes: Recipient de teixits de materials tèxtils o plàstics, de forma cúbica o prismàtica rectangular, equipat amb tapa, dotat de dispositius de suspensió que permeten la càrrega i descàrrega des de vehicles amb caixa de càrrega dotats dels elements d’elevació adients, amb la intervenció d’un sol operari.

8. Titular del contenidor o del sac: La persona, física o jurídica, promotora de l’obra o, si escau, la persona titular de la llicència d’obres.

9. Transportista del contenidor o del sac: La persona, física o jurídica, coincident o no amb la persona responsable del contenidor o sac, degudament inscrita en el Registre de Transportistes de la Junta de Residus i responsable de la recollida i disposició un cop ple.

 

Article 41. Obligacions generals dels ciutadans i de les ciutadanes

 

1. Totes les persones que romanen al terme municipal de Marçà tenen l’obligació d’evitar i prevenir l’embrutiment del municipi en general i els espais públics en particular.

2. Es prohibeixen totes les actuacions que puguin embrutar o deslluir, per qualsevol mètode, la via o espais públics o que siguin contràries a la neteja, a l’estètica, a la integritat física i al valor econòmic dels elements de propietat pública instal·lats a la via o als espais públics, sigui quin sigui el lloc on es duguin a terme i sens perjudici de les llicències o les autoritzacions que en cada cas siguin procedents, les quals exigeixen de les persones titulars l’obligació d’adoptar les mesures necessàries per evitar al màxim possible que s’embruti la via pública, com també netejar-ne les parts i els elements urbans que hagin estat afectats i retirar els materials residuals resultants.

3. Els serveis municipals i els agents han d’exigir, en tot moment, el compliment de les obligacions dels particulars en matèria de neteja, tot requerint la immediata reparació, sens perjudici de cursar la corresponent denúncia i de la imposició de les sancions corresponents.

4. Les persones propietàries dels edificis o els solars, titulars de comerços situats a les plantes baixes i contractistes de les obres són responsables directes de la neteja de les voreres corresponents a les respectives façanes i de la retirada de la brossa corresponent.

5. Les persones responsables de qualsevol activitat feta a la via pública o que afecti la via pública, també són responsables de la seva neteja, especialment els establiments comercials i bars.

6. L’Ajuntament pot fer, subsidiàriament, els treballs de neteja que, segons aquesta Ordenança, ha d’efectuar la ciutadania, després de requerir-ho als respectius responsables, amb càrrec de les despeses del servei i sens perjudici de la imposició de les sancions corresponents quan escaiguin.

 

Article 42. Prohibicions

 

1. En general, es prohibeix llençar o abandonar a la via pública tota mena de productes, sigui quin sigui l’estat físic, o portar a terme actuacions que tinguin l’efecte d’embrutar, deslluir, degradar o contaminar els béns i/o els espais públics.

2. En particular, es prohibeix, en la via pública, els actes següents:

2.1. Fer necessitats fisiològiques.

2.2. Abandonar mobles, estris i similars a la via pública i als espais oberts sense edificar, tant públics com privats.

2.3. Netejar i reparar vehicles i maquinària a la via pública, així com efectuar canvis d’olis o altres líquids, llevat actuacions puntuals d’emergència degudament acreditades, i, en tot cas, s’haurà de procedir a la neteja de la zona afectada.

2.4. Buidar, abocar o dipositar qualsevol mena de residu a la via pública (calçada, voreres, escossells, xarxa pública de clavegueram, etc.) i als espais oberts sense edificar, tant públics com privats, excepte en els casos que existeix autorització municipal prèvia o quan, per causa d’emergència, ho ordeni l’autoritat.

2.5. Abocar qualsevol matèria o residu líquid (aigua bruta, olis, greixos o productes similars) a la via pública i als espais oberts sense edificar, tant públics com privats. No obstant això, s’autoritza l’abocament d’aigua bruta procedent de la neteja dels elements comuns dels immobles (accessos,

escales, etc.) directament als desguassos de la xarxa pública de clavegueram.

2.6 .Abocar qualsevol mena de residu industrial líquid, sòlid o solidificable, que, per la seva naturalesa, sigui susceptible de produir danys als paviments o afectar la integritat i la seguretat de les persones i de les instal·lacions municipals de sanejament.

2.7. Abocar en contenidors o sacs col·locats a la via pública residus que siguin caracteritzables com especials, d’acord amb allò que disposa el Catàleg de Residus de Catalunya.

2.8. Dipositar els residus municipals, tant domiciliaris com comercials, en contenidors diferents dels expressament designats en cada cas, especialment els objectes metàl·lics com estufes, termos o similars que puguin produir avaries en el sistema mecànic dels vehicles utilitzats per la seva recollida.

2.9. Pintar o manipular incorrectament les papereres o qualsevol tipus de contenidor, així com qualsevol altra acció que hi ocasioni danys.

2.10. Cremar papereres o qualsevol tipus de contenidor.

2.11. Desplaçar qualsevol tipus de contenidor del lloc designat pels serveis tècnics corresponents i utilitzar els esmentats contenidors per a ús privat.

 

SECCIÓ 2a. Residus municipals ordinaris

 

Article 43. Contenidors i recollida

 

1. Els ciutadans i les ciutadanes de Marçà tenen l’obligació de dipositar els residus que generin dintre de les papereres i els contenidors corresponents.

2. A les papereres només es podran dipositar deixalles sòlides de format petit com papers, embolcalls i similars.

3. Com a regla general, el dipòsit de residus municipals ordinaris haurà de fer-se als contenidors instal·lats en la via pública, en llocs especialment reservats per això, específicament destinats a aquest efecte.

 

SECCIÓ 3a. Residus sectorials

 

Article 44. Recollida de residus voluminosos

 

1. L’Ajuntament  posa a disposició de les persones usuàries un servei de recollida de mobles, estris, trastos i similars, sempre que el seu origen sigui domèstic. Aquests residus hauran de ser dipositats als punts de recollida establerts per l’Ajuntament,  els quals seran traslladats, per al seu dipòsit o eliminació, segons els casos, als llocs o equipaments previstos per l’Ajuntament pel que fa al cas.

2. És potestat dels serveis municipals retirar els mobles i estris abandonats a la via pública sense haver-se fet l’avís previ als serveis municipals, especialment quan dificultin el pas o la lliure circulació, o quan afectin la neteja o l’estètica de la via pública.

 

Article 45. Recollida de vehicles abandonats i fora d’ús

 

1. És prohibit l’abandonament de vehicles en la via pública, estiguin o no fora d’ús, sent responsabilitat dels seus propietaris la recollida i el tractament de les seves restes.

2. En aplicació de l’article 106 del Reial decret legislatiu, de 30 d’octubre, pel qual s’aprova la Llei del trànsit, l’Administració podrà ordenar el trasllat del vehicle a un Centre Autoritzat de Tractament de Vehicles per la seva posteriors destrucció i descontaminació:

2.1. Quan hagin transcorregut més de dos mesos des que el vehicle va ser immobilitzat o retirat de la via pública i dipositat per l’Administració i el seu titular no hagués formulat al·legacions.

2.2. Quan romangui estacionat per un termini superior a un mes en el mateix lloc i presenti desperfectes que facin impossible el seu desplaçament pels seus propis mitjans o li manquin plaques de matrícula.

2.3. Quan recollit un vehicle com a conseqüència d’avaria o accident del mateix en un recinte privat el seu titular no l’hagués retirat en el termini de dos mesos.

Abans de l’ordre de trasllat, l’Administració requerirà al titular del vehicle, advertint-lo que, de no procedir a la retirada en el termini d’un mes, es procedirà al seu trasllat al Centre Autoritzat de Tractament.

3. L’assumpció del caràcter residual implica que l’Ajuntament pot adquirir facultats de disposició sobre els vehicles objecte d’abandonament en els casos següents:

3.1. Quan el vehicle, per la seva aparença, faci presumir que es troba en situació d’abandonament segons el parer dels serveis municipals competents i es compleixin els terminis i les disposicions legals establerts.

3.2. Quan la persona propietària del vehicle fora d’ús el declari residual, fet que implica la renúncia a favor de l’Ajuntament.

4. Els tràmits que s’han de seguir davant la presència d’aquests vehicles depenen de les característiques:

4.1. Vehicles abandonats amb placa de matriculació o amb signes o marques visibles d’identificació de la persona propietària o titular

a) Localitzar la persona titular o propietària, mitjançant comunicat de la Prefectura Provincial de Trànsit, en cas que aquesta sigui desconeguda.

b) Comunicar a les persones titulars o propietàries registrals –mitjançant els procediments previstos a la normativa de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú-- l’existència del vehicle i els càrrecs que sobre ell pesin, i atorgar-los un termini d’un mes, comptat des del dia següent a la notificació de l’esmentada comunicació perquè procedeixin a la retirada, amb l’advertiment que, en cas contrari, aquest serà qualificat com a vehicle abandonat.

c) Un cop transcorregut l’esmentat termini sense que el vehicle hagi estat retirat, es comunicarà la qualificació del vehicle com a abandonat a les persones titulars o propietàries registrals, i se’ls atorgarà un termini de quinze dies hàbils, comptats des del dia següent a la notificació de l’esmentada comunicació, perquè procedeixin a la retirada del vehicle, amb l’advertiment que, en cas contrari, es procedirà al tractament com a residu sòlid urbà.

d) Un cop transcorregut l’esmentat termini sense que el vehicle hagi estat retirat, se’l tractarà com residu sòlid urbà, d’acord amb la normativa ambiental corresponent, i serà lliurat al Centre de Tractament per la seva posterior destrucció i descontaminació i es comunicarà a la Prefectura Provincial de Trànsit per a la seva baixa als efectes oportuns.

4.2. Vehicles abandonats sense signes d’identificació de la persona propietària o titular

a) Comunicar a les persones titulars o propietàries registrals –mitjançant els procediments previstos a la normativa del règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú -- l’existència del vehicle i els càrrecs que sobre ell pesin, i atorgar-los un termini d’un mes, comptat des del dia hàbil següent a la notificació de l’esmentada comunicació perquè procedeixin a la retirada, amb l’advertiment que, en cas contrari, es procedirà al seu tractament com a residu sòlid urbà.

b) Un cop transcorregut l’esmentat termini sense que el vehicle hagi estat retirat, se’l tractarà com residu sòlid urbà, d’acord amb la normativa ambiental corresponent, i serà lliurat al Centre de Tractament per la seva posterior destrucció i descontaminació i es comunicarà a la Prefectura Provincial de Trànsit per a la seva baixa als efectes oportuns.

4.3. Vehicles declarats fora d’ús per les persones titulars

Les persones titulars dels vehicles, degudament acreditades, mitjançant l’acompliment de la corresponent declaració de vehicle fora d’ús, podran sol·licitar a l’Ajuntament la retirada del vehicle de la via pública, si escau, el desballestament i la baixa, que tramitarà posteriorment davant la Prefectura Provincial de Trànsit.

 

 

Article 46. Recollida de residus i enderrocs procedents de reparacions domiciliàries

 

1. El dipòsit i la recollida de terres, runes, enderrocs i altres residus de la construcció procedents de reparacions domiciliàries s’ha d’efectuar per mitjà de contenidors metàl·lics o de sacs degudament autoritzats. No obstant això, el dipòsit i la recollida de runes, enderrocs i altres residus de la construcció, procedents de demolicions de teulades de fibrociment o d’altres elements constructius de plaques ondulades de fibrociment que continguin amiant, es realitzarà de conformitat amb la corresponent normativa sectorial de tractament d’aquest tipus de residus, i no podran tractar-se, per tant, com la resta de runes.

2. La col·locació de contenidors i sacs de runes a la via pública ha de ser autoritzada per l’Administració municipal, mitjançant la corresponent llicència, en la qual s’indicarà el termini per al qual s’atorga. Per això, la persona interessada haurà de presentar, davant del Registre General de l’Ajuntament en qualsevol de les formes establertes a la normativa de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, una instància sol·licitant la concessió de la corresponent llicència, en la qual s’haurà de fer constar el nom o raó social i telèfon de la persona responsable de la retirada.

3. Els contenidors i els sacs de runes procedents de reparacions domiciliàries no es poden col·locar:

3.1. Damunt les voreres l’amplada de les quals no permeti una zona de lliure pas per a vianants d’un metre com a mínim, un cop posat el contenidor o sac.

3.2. En els passos de vianants, ni davant d’aquests.

3.3. En els guals.

3.4. En les zones en les quals estigui prohibit estacionar, ni en les reserves

d’estacionament i parada, llevat que aquestes reserves hagin estat concedides amb relació al concret contenidor o sac.

3.5. Sobre les tapes d’accés de serveis públics i sobre les boques d’incendis.

3.6. En els clots dels arbres.

3.7. On dificultin la visibilitat del trànsit en les cruïlles i passos de vianants.

3.8. En general, sobre cap element urbanístic la utilització del qual pugui ser dificultada en circumstàncies normals o en cas d’emergència.

4. Quan els contenidors i els sacs de runes procedents de reparacions domiciliàries hagin de romandre al carrer durant la nit i es trobin ubicats en llocs que puguin representar dificultat per a la circulació de vianants o rodada, han d’incorporar, a la seva part exterior, els senyals reflectors o lluminosos suficients per fer-los identificables.

5. Les operacions d’instal·lació i de retirada dels contenidors i sacs de runes s’han de realitzar de forma que no causin molèsties a la ciutadania i s’han de manipular de manera que el seu contingut no caigui a la via pública, o no pugui ser aixecat o escampat pel vent, raó per la qual els contenidors i sacs de runes, un cop plens, han de ser immediatament tapats amb materials adequats, així com en acabar l’horari de treball, amb la finalitat d’impedir que es produeixin abocaments de materials residuals a l’exterior.

6. Els contenidors i els sacs d’obres han de ser retirats de la via pública:

6.1. Quan finalitzi el termini atorgat en la corresponent llicència municipal d’ocupació de la via pública.

7. En cas d’incompliment de l’obligació de retirar els contenidors i sacs de la via pública, l’Ajuntament procedirà, subsidiàriament, a la retirada, amb càrrec de la persona responsable de la retirada del contenidor o sac, del cost de la retirada, transport, buidat i dipòsit, sens perjudici de la imposició de les corresponents sancions.

8. Quan els contenidors i els sacs de runes siguin retirats de la via pública, la zona on eren situats haurà de quedar neta i lliure de tot tipus de runa o residu.

9. Les persones promotores de l’obra, titulars de la llicència d’obres i transportistes, solidàriament, estan obligades a procedir a la neteja immediata del tram de la via pública que s’hagi embrutat com a conseqüència de les operacions de càrrega, transport i descàrrega, o dels possibles abocaments accidentals.

10. Els i les transportistes també estan obligats a retirar les terres i runes que hagin abocat en llocs no autoritzats, sens perjudici de la imposició de les sancions corresponents.

11 Les persones responsables assenyalades en el paràgraf cinquè d’aquest article hauran d’informar immediatament al servei municipal corresponent dels danys causats al paviment de la via pública, en cas que es produeixin.

 

Article 47. Responsables amb relació als residus i enderrocs procedents de reparacions domiciliàries

 

[2]1. Responsabilitat general: Són responsables de les infraccions tipificades per aquesta Llei totes aquelles persones que han participat en la comissió del fet infractor per qualsevol títol, siguin persones físiques o jurídiques. La responsabilitat ha d'ésser solidària si hi ha diverses persones responsables i no és possible determinar el grau de participació de cadascuna en la comissió de la infracció.
Quan una infracció sigui imputada a una persona jurídica, poden ésser considerades també responsables les persones que n’integren els òrgans rectors o de direcció, i també els tècnics responsables de l’activitat sempre que es demostri l’existència de culpa o negligència en l’exercici de llurs funcions. Aquesta regulació s'entén sens perjudici de la corresponent responsabilitat civil i penal que pugui derivar de la comissió de la infracció.

1.1. Responsable directe: La persona propietària del contenidor o sac que el comercialitza buit, personalment o amb la intermediació de tercers, percebent directament o indirectament de la persona usuària un preu per al subministrament, recollida, transport i disposició un cop ple.

1.2. Responsables solidaris:

1.2.1. La persona que realitza el transport.

1.2.2. La persona titular de la llicència o autorització municipal.

1.2.3. Les empreses constructores o contractistes.

1.2.4. Les persones promotores.

1.2.5. Les persones propietàries de les obres.

2. Responsabilitat amb relació a la neteja de la part de la via pública afectada per la instal·lació de contenidors i sacs de runes: les persones promotores de l’obra, titulars de la llicència d’obres i transportistes, solidàriament.

3. Responsabilitat amb relació als abocaments no autoritzats: els i les transportistes.

4. Responsabilitat amb relació als danys causats al paviment de la via pública com a conseqüència de la instal·lació de contenidors i sacs de runes: les persones promotores de l’obra, titulars de la llicència d’obres i transportistes, solidàriament.

 

SECCIÓ 4a. Residus comercials

 

Article 48. Recollida

 

1. Les persones titulars de les indústries i comerços tenen l’obligació de fer-se càrrec de la gestió dels residus, d’acord amb la normativa sectorial vigent, i han de comunicar a l’Ajuntament el sistema de gestió.

2. En cas que les persones titulars de les indústries i els comerços no es facin càrrec de la gestió dels seus residus, l’Ajuntament podrà actuar de forma subsidiària, amb càrrec a aquelles de totes les despeses causades, sens perjudici de la imposició de les sancions corresponents.

 

TÍTOL V

DISCIPLINA ADMINISTRATIVA

 

CAPÍTOL I. Inspecció, control i revisió

 

Article 49. Disposicions generals

 

1. Els serveis municipals corresponents han de vetllar pel manteniment de l’ordre públic i pel compliment del que disposa en aquesta Ordenança, per la qual cosa, totes les activitats regulades en aquesta queden subjectes a l’acció inspectora de l’Ajuntament, la qual es podrà dur a terme, en qualsevol moment, sens perjudici de les accions específiques de control de les activitats i de revisió de les autoritzacions i de les llicències municipals.

2. És competència municipal la vigilància i inspecció, així com la sanció de les infraccions comeses contra aquesta Ordenança, sense perjudici de les competències que puguin correspondre a altres autoritats en aplicació de la normativa vigent.

3. El personal al servei d’aquesta Corporació, en l’exercici de les funcions d’inspecció derivades d’aquesta Ordenança, tindran, en cas que hagi estat atribuïda legalment, el caràcter d’agent de l’autoritat, prèvia acreditació de la seva identitat, les persones assenyalades en l’article 2 d’aquesta Ordenança, seran obligades a facilitar la tasca inspectora, subministrant tota la informació requerida, tant verbalment, com documentalment.

 

CAPÍTOL II. Règim sancionador

 

SECCIÓ 1a. Normes generals

 

Article 50. Potestat administrativa

 

En defecte de normativa sectorial específica aplicable, ja sigui estatal, autonòmica o local, els tipus de les infraccions i d’imposició de sancions per l’incompliment dels deures, prohibicions o

limitacions continguts en aquesta Ordenança, es regiran d’acord amb els criteris establerts en la

legislació aplicable.

 

Article 51. Definició i classificació de les infraccions

 

1. Constitueixen infracció administrativa els fets o conductes, per acció o omissió, que impliquin l’incompliment o la vulneració, total o parcial, de les disposicions i prohibicions que s’estableixin en aquesta Ordenança, com també aquelles altres que estiguin tipificades a la normativa sectorial aplicable, ja sigui estatal, autonòmica o local, sens perjudici que els preceptes d’aquesta Ordenança puguin contribuir a una més correcta identificació de les conductes i a una determinació més precisa de les sancions, introduint les corresponents especificacions i graduacions.

2. No obstant això, les infraccions i les sancions que hi són tipificades, seran d’aplicació en defecte de regulació per la legislació sectorial aplicable, ja sigui estatal, autonòmica o local.

3. Les infraccions d’aquesta Ordenança es classifiquen en lleu, greu o molt greu.

 

Article 52. Tipificació general de les infraccions

 

1. Tindran la consideració de molt greus les infraccions següents:

  1. Les que rebin expressament aquesta qualificació en aquesta Ordenança o en la legislació sectorial aplicable.
  2. Les que suposin una pertorbació rellevant de la convivència que afecti de manera greu, immediata i directa a la tranquil·litat o a l’exercici de drets legítims d’altres persones, al normal desenvolupament d’activitats de tota classe de conformitat amb la normativa aplicable o a la salubritat o ornat públic. Estan incloses les infraccions que es realitzin de forma conscient i deliberada sempre que es afecti de manera greu, immediata i directa.  També es consideren que afecten a la convivència en els termes indicats les infraccions que siguin concurrents amb altres infraccions sanitàries o ambientals greus, o hagin servit per facilitar la seva comissió.

També es considera que suposa una pertorbació rellevant en els termes indicats la negativa o resistència a la tasca inspectora i de control de l’Administració i els agents en el compliment de les funcions, així com el subministrament d’informació o documentació falsa, inexacta, incompleta o que indueixi a error de manera explícita o implícita; i la coacció, amenaça, represàlia, desacatament o qualsevol altra pressió exercida sobre les autoritats o els agents municipals.

1.3. Les que suposen l’impediment de l’ús d’un servei o espai públic per una altra o unes altres persones amb dret a la seva utilització.

1.4. Les que suposen l’impediment o la greu i rellevant obstrucció al normal funcionament d’un servei públic.

1.5. Els actes de deteriorament greu i rellevant d’equipaments, infraestructures, instal·lacions o elements d’un servei públic.

1.6. Els actes de deteriorament greu i rellevant d’espais públics o de qualsevol de les instal·lacions i elements, siguin mobles o immobles, no derivats d’alteracions de la seguretat ciutadana.

1.7. La tercera infracció greu.

1.8. Les que, per raó dels criteris emprats en aquest article, mereixin la qualificació de molt greus o que no sigui procedent la seva qualificació com a infraccions lleus o greus.

 

2. Tindran la consideració de greus les infraccions següents:

2.1. Les que rebin expressament aquesta qualificació en aquesta Ordenança o en la legislació sectorial aplicable.

2.2. Les que es produeixen per manca de controls i precaucions exigibles en l’activitat, servei o instal·lació de què es tracti.

2.3. Les que siguin concurrents amb altres infraccions sanitàries o ambientals, lleus, o hagin servit per facilitar-les o encobrir-les.

2.4. L’incompliment dels requeriments específics que formuli l’Ajuntament.

2.5. La tercera infracció lleu.

2.6. Aquelles altres que, per raó dels criteris emprats en aquest article, mereixin la qualificació de greus o que no sigui procedent la seva qualificació com a infraccions lleus o molt greus.  En aquest sentit, per classificar la infracció com a greu o lleu es tindran en compte els següents criteris:

 

  1. La intensitat de la pertorbació ocasionada en la tranquil·litat o en el pacífic exercici dels drets d’altres persones o activitats.
  2. La intensitat de la pertorbació causada a la salubritat o ornat públic
  3. La intensitat de la pertorbació ocasionada en l’ús d’un servei o d’un espai públic per part de les persones amb dret a utilitzar-los.
  4. La intensitat de la pertorbació ocasionada en el normal funcionament d’un servei públic
  5. La intensitat dels danys ocasionats als equipaments, infrastructures, instal·lacions o elements d’un servei o d’un espai públic.

 

3. Tindran la consideració de lleu les infraccions següents:

3.1. Les simples irregularitats en l’observació de les normes contingudes en aquesta Ordenança i en la legislació sectorial que no tinguin transcendència directa per al medi ambient ni per a la salut pública.

3.2. Les comeses per simple negligència, sempre que l’alteració o risc per al medi ambient o la salut pública siguin d’escassa entitat.

3.3. Aquelles altres que, segons els criteris emprats en aquest article, mereixin la qualificació de lleus o que no sigui procedent la seva qualificació com a infraccions greus o molt greus.

4. La tipificació general d’infraccions dels paràgrafs anteriors s’estableix sens perjudici de les tipificacions específiques que, amb relació a les accions o omissions contràries a aquesta Ordenança, es regulen en la corresponent legislació sectorial aplicable i en la secció següent de l’esmentada Ordenança.

5. Si es donés el cas que una mateixa infracció aparegués tipificada en dos o més preceptes d’aquesta Ordenança, es tindrà en consideració aquella que s’ajusti més al cas concret.

 

Article 53. Graduació general de les sancions

 

1. Les sancions tipificades en aquesta Ordenança que no tinguin regulació de la seva graduació en la normativa sectorial aplicable, es graduaran tenint en compte el seu caràcter de molt greu, greu o lleu, que serà determinat en funció dels criteris següents, els quals podran ser valorats conjuntament o separadament:

1.1. L’afectació del medi ambient o la salut de les persones.

1.2. L’alteració social a causa del fet infractor.

1.3. La possibilitat de restabliment de la realitat fàctica.

1.4. El fet que l’objecte de la infracció sigui o no legalitzable.

1.5. El benefici derivat de l’activitat infractora.

1.6. El grau de malícia o intencionalitat de la persona infractora.

1.7. El grau de participació en el fet per títol diferent de l’anterior.

1.8. La capacitat econòmica de la persona infractora.

1.9. La reiteració en la comissió d’infraccions del mateix tipus.

1.10. La reincidència, per comissió en el termini d’un any de més d’una infracció de la mateixa naturalesa, quan així hagi estat declarat per resolució ferma.

2. En la fixació de les sancions, es tindrà en compte que, en tot cas, la comissió de la infracció no resulti més beneficiosa per a la persona infractora que el compliment de les normes infringides.

3. La graduació general de sancions dels paràgrafs anteriors s’estableix sens perjudici de les graduacions específiques que es regulen en la corresponent legislació sectorial aplicable.

 

Article 54. Sancions generals

 

1. D’acord amb l’article 141 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local, les sancions corresponents, amb caràcter general, per les infraccions comeses a aquesta Ordenança seran les següents:

1.1. Sanció principal

1.1.1. Per la comissió d’una infracció lleu: multa de 30,00€ fins 750,00 euros.

1.1.2. Per la comissió d’una infracció greu: multa de 750,01 fins 1.500,00 euros.

1.1.3. Per la comissió d’una infracció molt greu: multa de 1.500,01 euros fins a 3.000,00 euros.[3]

1.2. Sancions accessòries en els termes establerts en cada cas per la normativa d’aplicació

1.2.1. Infraccions molt greus:

1.2.1.1. Suspensió temporal o revocació definitiva de la llicència o autorització municipal.

1.2.1.2. Confiscació, comís, esterilització o sacrifici d’animals potencialment perillosos.

1.2.1.3. Clausura d’establiments.

1.2.1.4. Suspensió temporal de l’activitat.

1.2.1.5. Precinte de focus emissors.

1.2.2. Infraccions greus:

1.2.2.1. Suspensió temporal de l’activitat.

1.2.2.2. Precinte de focus emissors.

2. Les sancions generals descrites en els paràgrafs anteriors s’estableixen sens perjudici de les sancions específiques que es regulen en la corresponent legislació sectorial aplicable, per la qual cosa, en els casos que l’esmentada legislació sectorial estableixi sancions, tant principals com accessòries, diferents, seran d’aplicació les establertes a la reiterada legislació sectorial, dins dels límits que s’atribueixin a la competència local.

3. La declaració de responsabilitat i la imposició de la corresponent sanció administrativa són compatibles amb el següent:

3.1. L’exigència a l’infractor de la reposició de la situació alterada per ell mateix al seu estat originari.

3.2. La possible responsabilitat civil de la persona sancionada.

3.3. La corresponent indemnització que se’ls pugui exigir pels danys i perjudicis causats.

 

Article 55. Mesures cautelars

 

1. Quan així estigui previst en aquesta Ordenança o en les lleis sectorials corresponents, es podrà procedir, mitjançant acord motivat, a l’adopció de mesures de caràcter provisional que garanteixin l’eficàcia de la resolució final que pugui recaure.

2. En la resolució del corresponent procediment sancionador s’adoptaran, si escau, les mesures cautelars necessàries per garantir la seva eficàcia en quant no sigui executiva.

 

Article 56. Procediment administratiu i competències generals

 

1. En l’exercici de la seva potestat sancionadora, l’Ajuntament, dintre de les seves competències, sancionarà les accions i conductes contràries a aquesta Ordenança i a la respectiva legislació sectorial, mitjançant el corresponent procediment sancionador, amb la finalitat de prevenir l’incompliment o anormal compliment de les activitats que regula.

2. Aquest procediment administratiu sancionador s’ajustarà a les regles i als principis generals establerts a la normativa de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú , serà d’aplicació el procediment sancionador establert en la corresponent legislació sectorial i, supletòriament, el Decret 278/1993, de 9 de novembre, sobre el procediment sancionador d’aplicació en els àmbits de competència de la Generalitat de Catalunya i la

normativa estatal de procediment per a l'exercici de la potestat sancionadora que sigui d'aplicació.

3. Quan l’autoritat municipal pressuposi, en qualsevol moment del procediment administratiu sancionador, que els fets o conductes originadors d’infraccions administratives puguin derivar en il·lícits penals, ho posarà immediatament en coneixement de l’òrgan competent de l’Administració de Justícia, als efectes d’exigència de responsabilitats penals en què hagin pogut incórrer les persones infractores, sol·licitarà testimoni de totes les actuacions practicades pel que fa al cas i suspendrà l’esmentat procediment fins que es resolgui la via penal.

4. No obstant això, aquest Ajuntament, en compliment de l’establert a la Llei orgànica 5/2000, de 12 de gener, reguladora de la responsabilitat penal dels menors i al vigent Reial decret 840/2011, de 17 de juny, o normes que els substitueixen, intentarà formalitzar un conveni amb l’Administració de Justícia amb la finalitat d’establir les circumstàncies d’execució de les penes de treballs en benefici de la comunitat.

5. Les infraccions de les normes d’aquesta Ordenança seran sancionades per l’alcalde o per altres òrgans municipals, en virtut de les competències que específicament els atribueixi la corresponent legislació sectorial o una altra normativa municipal, les quals tinguin atribuïdes per desconcentració, o l’exercici de les quals els hagin estat confiades per delegació.

 

Article 57. Via de constrenyiment

 

Les quantitats que s’endeuten a l’Ajuntament podran exigir-se per la via de constrenyiment.

 

Article 58. Prescripció general d’infraccions i sancions

 

1. Les infraccions i sancions tipificades en aquesta Ordenança que no tinguin un termini específic de prescripció en la normativa sectorial aplicable, prescriuran en els terminis establerts a la normativa de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, és a dir:

• Infraccions: comptades des de la data de la comissió de la infracció:

1.1.1. Molt greus: als 3 anys

1.1.2. Greus: als 2 anys

1.1.3. Lleus: als 6 mesos

• Sancions: comptats des del dia següent a aquell en què adquireix fermesa la resolució sancionadora:

1.1.4. Per infraccions molt greus: als 3 anys

1.1.5. Per infraccions greus: als 2 anys

1.1.6. Per infraccions lleus: a l’any

2. Interromp la prescripció de les infraccions la iniciació, amb coneixement de la persona interessada, del procediment sancionador, es reprèn el termini de prescripció si l’expedient sancionador estigués paralitzat durant més d’un mes per causa no imputable a la presumpta persona responsable.

3. Interromp la prescripció de les sancions la iniciació, amb coneixement de la persona interessada, del procediment d’execució, es reprèn el termini de prescripció si aquell esta paralitzat durant més d’un mes per causa no imputable a la persona infractora.

 

SECCIÓ 2a. Normes específiques de conformitat amb la classificació efectuada a l’art. 52 d’aquesta Ordenança

 

Article 59. Relatives a les infraccions descrites en els títols I i II

 

1. D’acord amb la Llei orgànica 4/2015, de 30 de març, de protecció de la seguretat ciutadana, constitueixen infraccions administratives en aquesta matèria les tipificades en l’esmentada Llei i, en particular, les especificades en els apartats següents, les quals seran considerades com a lleus:

 

1.1. Exhibir objectes perillosos per a la vida i integritat física de les persones amb la finalitat de causar intimidació, sempre que no constitueixi delicte o infracció greu.

1.2. Desobeir els mandats de l’autoritat municipal o els seus agents, dictats en directa aplicació del que disposa l’esmentada Llei orgànica, quan això no constitueixi infracció penal.

 

2. Ordenança: d’acord amb aquesta Ordenança, són infraccions als preceptes continguts en els Títols I i II de l’esmentada Ordenança les que es tipifiquen en els apartats següents:

 

2.1. Són infraccions molt greus:

2.1.1. Fer focs, activitats pirotècniques o similars a la via o espais públics sense la corresponent autorització municipal, sempre que ocasioni o pugui ocasionar qualsevol tipus de perill quan aquesta actuació no constitueixin delicte.

2.1.2. Fer focs, activitats pirotècniques o similars a la via o espais públics en temporades de prohibició expressa o, en qualsevol cas, en zones arbrades.

2.1.3. Ocupar la via o espais públics sense l’autorització corresponent, sempre que l’activitat ocasioni o pugui ocasionar qualsevol tipus de perill.

 

3.1. Són infraccions greus:

3.1.1. La manca de respecte o la insolidaritat envers altres persones

3.1.2. Ocupar la via o els espais públics sense l’autorització corresponent.

3.1.3. Practicar la mendicitat amb pressió o coacció a altres ciutadans o ciutadanes.

3.1.4. Desobeir les disposicions de l’alcalde relacionades amb situacions extraordinàries o d’emergència.

3.2. Són infraccions lleus tota acció o omissió que suposi infracció d’aquesta Ordenança, sempre que no hagi estat tipificada com a greu o molt greu.

 

Article 60. Relatives a les infraccions descrites en el Títol III

 

1. Als efectes d’aquesta Ordenança, es considerarà infracció molt greu tota acció o omissió que suposi l’incompliment o la vulneració dels articles següents: 19.3.3, 19.3.5 sempre que es tracti de líquids perjudicials, 19.2.14 sempre que es tracte de residus perillosos o especials.

 

2. Als efectes d’aquesta Ordenança, es considerarà infracció greu tota acció o omissió que suposi l’incompliment o vulneració dels articles següents: 13.2.1, 13.2.3, 19.2.4, 19.2.11, 19.2.13, 20.3, 25, 28.2.

 

3. Als efectes d’aquesta Ordenança, es considerarà infracció lleu tota acció o omissió que suposi l’incompliment o vulneració dels articles següents: 13.1, 13.3.2, 13.3.4, 13.3.5, 18.2.2, 18.2.3, 19.3.1, 19.3.2, 19.3.5 sempre que es tracti de líquids no perjudicials, 19.3.7, 19.3.8, 19.3.9,   19.3.10, 19.3.12, 19.3.14, 19.3.15, 19.3.16, 19.3.17, 19.3.18, 19.3.19, 19.3.20, 19.3.23, sempre que no es tracti de residus perillosos o especials, 27, 28.1, així com tota acció o omissió que suposi infracció a aquest títol, sempre que no hagi estat tipificada com greu o molt greu.

 

Article 61. Relatives a les infraccions descrites en el Títol IV

 

1. Als efectes d’aquesta Ordenança, es considerarà infracció molt greu tota acció o omissió que suposi l’incompliment o la vulneració dels articles següents: 29.2, si la infracció suposa manca de seguretat, 29.3 si la infracció suposa manca de seguretat, segon paràgraf de l’article 30.1, 42.2.6, 42.2.7, 42.2.10, 46.2 i 48.1.

 

2. Als efectes d’aquesta Ordenança, es considerarà infracció greu tota acció o omissió que suposi l’incompliment o vulneració dels articles següents: 29.2 si la infracció suposa manca d’higiene, salubritat o ornat públic, 29.3 si la infracció suposa manca d’higiene, salubritat o ornat públic, primer paràgraf de l’article 30.1, 30.3, segon paràgraf de l’article 32.2, 33, 35, l’article 42.2.8, 44.1, 45.1 i 46.1.

 

3. Als efectes d’aquesta Ordenança, es considerarà infracció lleu tota acció o omissió que suposi l’incompliment o vulneració dels articles següents: primer paràgraf de l’article 32.2, 34, 36.1, 36.2, 38.2, 38.3, 39, 41.4, 41.5, 41.6, 42.1, 42.2.1, 42.2.2, 42.2.3, 42.2.4, 42.2.5, 42.2.6, 42.2.7, 42.2.8, 42.2.9, 42.2.10, 42.2.11, 43 i 46 així com tota acció o omissió que suposi infracció a aquest títol, sempre que no hagi estat tipificada com a greu o molt greu.

 

SECCIÓ 3a. Fórmules alternatives

 

Article 62. Reconeixement voluntari de responsabilitat

 

1. Les persones responsables de les infraccions regulades en aquesta Ordenança podran reconèixer la seva responsabilitat en qualsevol moment de la tramitació de l’expedient administratiu sancionador.

2. Com a norma general, sempre que legalment sigui possible i prèvia conformitat de l’infractor, les sancions de caràcter econòmic que s’imposin per la comissió de fets o actes contraris a aquesta Ordenança, podran ser substituïdes per altres fórmules alternatives, encaminades a la reparació del dany causat, amb la finalitat de contribuir, pel seu caràcter, a fomentar la conducta cívica entre la ciutadania.

 

 

 

Article 63. Treballs voluntaris per a la comunitat i tasques socioeducatives

 

1. El reconeixement de la responsabilitat, quan vagi acompanyat de l’oferiment de dur a terme accions educatives, possibilitarà, quan legalment sigui possible, i amb les finalitats de generar conductes cíviques, reparar, en la mesura del possible, els danys ocasionats a la resta de la ciutadania com a conseqüència d’una conducta incívica i evitar la comissió de futures conductes incíviques, que la persona instructora del corresponent expedient administratiu sancionador proposi a l’òrgan competent per a la seva resolució, la substitució de la corresponent sanció econòmica per la realització de treballs voluntaris per a la comunitat o de tasques socioeducatives en general, sempre que la persona infractora hagi acreditat, si escau, haver reparat el dany material ocasionat, llevat del cas que el treball voluntari per a la comunitat consisteixi precisament en la reparació de l’esmentat dany.

2. Aquesta mesura de substitució no serà possible quan l’Administració tingui coneixement d’una conducta reiterada o reincident en la comissió d’infraccions a aquesta Ordenança per part de la persona infractora, llevat que aquesta sigui menor d’edat.

3. No obstant això, l’esmentada mesura de substitució també podrà ser adoptada, si escau, amb posterioritat a la resolució de l’expedient sancionador, prèvia sol·licitud de la persona interessada dintre del termini d’un mes, comptat des del següent dia hàbil a la notificació de l’esmentada resolució.

4. Atès el caràcter voluntari d’aquestes accions educatives, no seran considerades com a sanció.

5. En tot cas aquest article resta supeditada a la regulació normativa corresponent, i s’haurà d’adequar en la seva aplicació amb aquesta.

 

DISPOSICIÓ ADDICIONAL

 

L’establert per aquesta Ordenança s’entén sens perjudici de les intervencions que corresponguin fer a altres organismes de les administracions en l’àmbit de les seves respectives competències.

 

En aquells aspectes no contemplats en aquesta Ordenança o que resultin contradictoris amb la normativa en cada moment vigent, s’estarà al que disposi la corresponent normativa d’aplicació.

 

DISPOSICIÓ TRANSITÒRIA

 

Aquesta Ordenança no serà d’aplicació als procediments administratius iniciats abans de l’entrada en vigor, els quals es regeixen, en allò que no perjudiqui la persona interessada, per les normatives anteriors.

 

DISPOSICIÓ DEROGATÒRIA

 

Amb l’entrada en vigor d’aquesta Ordenança resta derogada:

 

• Totes aquelles normatives municipals que siguin o resultin contràries, contradictòries, incompatibles o oposades a aquesta Ordenança.