Noticies

19/11/2019
ANUNCI Mitjançant decret d’alcaldia, s’ha resolt sotmetre a informació pública per un termini d’un mes, el projecte presentat per BUENAVENTURA GALIANA FERRANDO, sobre Projecte per a realització de instal·lació de plaques solars per auto consum a Marçà, polígon 22, Parcel·la 13, del terme municipal...
18/11/2019
r Generalitat de Catalunya Agencia de Salut Pública de Catalunya Comunicat del risc per excćs de nitrats en ľaigua de consum Paràmetre:Nitrats. RD 140/2003 [1] Directiva 98/83/CE [2] OMS 2017 [3] Nitrats 50 mg/l 50 mg/l 50 mg/l Informació que ha de lliurar el gestor als seus usuaris de forma...
18/11/2019
La Diputació de Tarragona ha concedit a l'Ajuntament de Marçà la subvenció de 28.071,19€ concepte de Pla d'Acció Municipal (PAM) 2018, dins la convocatoria 2018, per l'Actuacio: Substitució de lluminaries al carrer de Reus.
07/11/2019
SUBVENCIÓ PAM DESPESES CORRENTS 2019 La Diputació de Tarragona ha concedit a l'Ajuntament de Marçà la subvenció de 25.875,00€ en concepte de PAM-Despeses corrents convocatoria 2019.
06/11/2019
La Diputació de Tarragona ha concedit a l'Ajuntament de Marçà la subvenció de 3.060,00€ concepte de subvencions per a inversions en equipaments municipals d'interès ciutadà i edificis singulars o patrimonials i de valor cultural. Convocatòria 2019.
23/10/2019
ORDENANÇA DEL CIVISME I LA CONVIVÈNCIA DE L'AJUNTAMENT DE MARÇÀ EXPOSICIÓ DE MOTIUS I. Aquesta Ordenança es dicta, per una banda, en exercici de la potestat normativa local regulada a l’article 4 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local, i a l’article 8 del Decret...
17/09/2019
La Diputació de Tarragona ha concedit a l'Ajuntament de Marçà la subvenció de 6.169,53€ concepte de Subvenció per actuacions de protecció de la salut publica per la seguretat a les zones de bany- piscina dins la convocatoria 2019.
16/09/2019
Ajuntament de Marçà ANUNCI Mitjançant decret d’alcaldia, s’ha resolt sotmetre a informació pública per un termini d’un mes, el projecte presentat per ACUSTIC CELLER SLU, de construcción d’un celler al polígon 13, parcel·les 5 i 37 del terme municipal de Marçà i qualificat com a sòl no urbanitzable...
22/07/2019
19/07/2019 DECRET Resolució aprovació relació aspirants admesos i exclosos nomenament Tribunal i assenyalament data proves amb identificació limitada Fets En expedient de selecció per urgència contractació, en règim laboral temporal per servei determinat de peó, (equivalent al grup professional AP...

Pàgines