Noticies

22/07/2019
19/07/2019 DECRET Resolució aprovació relació aspirants admesos i exclosos nomenament Tribunal i assenyalament data proves amb identificació limitada Fets En expedient de selecció per urgència contractació, en règim laboral temporal per servei determinat de peó, (equivalent al grup professional AP...
11/07/2019
BASES DEL PROCÉS SELECTIU PER A LA CONSTITUCIÓ D’UNA BORSA DE TREBALL DE PEÓ DE SERVEIS DE L’AJUNTAMENT DEL MARÇÀ MITJANÇANT CONCURS LLIURE. Base 1a. Objecte de la convocatòria L’objecte d’aquestes bases és constituir una borsa de treball de personal laboral temporal, peó, grup AP (equivalent al...
21/06/2019
La Diputació de Tarragona ha concedit a l'Ajuntament de Marçà la subvenció de 2237,32€ en concepte de Protecció de la salud publica per la gestio, la millora de la qualitat de l’aigua, de consum huma. dins la convocatoria 2018 .
21/06/2019
La Diputació de Tarragona ha concedit a l'Ajuntament de Marçà la subvenció de 878,88€ en concepte de Millora de les instal.lacions i equipament dels consultoris mèdics locals. dins la convocatoria 2018 .
19/06/2019
Horari: 11.30 a 19.30

Pàgines