Noticies

15/10/2020
El Ple de l’Ajuntament de Marçà, en sessió ordinària del dia02/10/2020, va acordar l’aprovació provisional de la modificació de l’ordenança fiscal reguladora de la taxa pel subministrament d’aigua potable. ORDENANÇA TAXA PEL SUBMINISTRAMENT D’AIGUA Article 1r.- Fonament i naturalesa A l’empara del...
09/09/2020
PLEC DE CLÀUSULES ADMINISTRATIVES I TÈCNIQUES PARTICULARS PER A L’ADJUDICACIÓ DEL CONTRACTE ADMINISTRATIU DE CONCESSIÓ DE SERVEI PER A LA GESTIÓ I EXPLOTACIÓ DEL BAR DE LA PISCINA MUNICIPAL DE MARÇÀ. 1.- OBJECTE El contracte present té com a objecte la concessió del servei de gestió i explotació...
09/07/2020
La Diputació de Tarragona ha concedit a l'Ajuntament de Marçà la subvenció de 878,80 € concepte de subvencions per a la millora de les instal·lacions i equipament dels consultoris mèdics locals. Convocatòria 2019
07/07/2020
La Diputació de Tarragona ha concedit a l'Ajuntament de Marçà la subvenció de 2295,911€ concepte de Subvencions per actuacions de protecció de la salut pública,destinades al control i la millora de la qualitat de l’aigua de consum humà. Convocatòria 2019
07/07/2020
La Diputació de Tarragona ha concedit a l'Ajuntament de Marçà la subvenció de 5.980,31€ concepte de Subvencions destinades al finançament d'actuacions de prevenció local d'incendis forestals- 2019
19/11/2019
ANUNCI Mitjançant decret d’alcaldia, s’ha resolt sotmetre a informació pública per un termini d’un mes, el projecte presentat per BUENAVENTURA GALIANA FERRANDO, sobre Projecte per a realització de instal·lació de plaques solars per auto consum a Marçà, polígon 22, Parcel·la 13, del terme municipal...
18/11/2019
r Generalitat de Catalunya Agencia de Salut Pública de Catalunya Comunicat del risc per excćs de nitrats en ľaigua de consum Paràmetre:Nitrats. RD 140/2003 [1] Directiva 98/83/CE [2] OMS 2017 [3] Nitrats 50 mg/l 50 mg/l 50 mg/l Informació que ha de lliurar el gestor als seus usuaris de forma...
18/11/2019
La Diputació de Tarragona ha concedit a l'Ajuntament de Marçà la subvenció de 28.071,19€ concepte de Pla d'Acció Municipal (PAM) 2018, dins la convocatoria 2018, per l'Actuacio: Substitució de lluminaries al carrer de Reus.
07/11/2019
SUBVENCIÓ PAM DESPESES CORRENTS 2019 La Diputació de Tarragona ha concedit a l'Ajuntament de Marçà la subvenció de 25.875,00€ en concepte de PAM-Despeses corrents convocatoria 2019.

Pàgines