Noticies

18/11/2019
r Generalitat de Catalunya Agencia de Salut Pública de Catalunya Comunicat del risc per excćs de nitrats en ľaigua de consum Paràmetre:Nitrats. RD 140/2003 [1] Directiva 98/83/CE [2] OMS 2017 [3] Nitrats 50 mg/l 50 mg/l 50 mg/l Informació que ha de lliurar el gestor als seus usuaris de forma...
18/11/2019
La Diputació de Tarragona ha concedit a l'Ajuntament de Marçà la subvenció de 28.071,19€ concepte de Pla d'Acció Municipal (PAM) 2018, dins la convocatoria 2018, per l'Actuacio: Substitució de lluminaries al carrer de Reus.
07/11/2019
SUBVENCIÓ PAM DESPESES CORRENTS 2019 La Diputació de Tarragona ha concedit a l'Ajuntament de Marçà la subvenció de 25.875,00€ en concepte de PAM-Despeses corrents convocatoria 2019.
06/11/2019
La Diputació de Tarragona ha concedit a l'Ajuntament de Marçà la subvenció de 3.060,00€ concepte de subvencions per a inversions en equipaments municipals d'interès ciutadà i edificis singulars o patrimonials i de valor cultural. Convocatòria 2019.
23/10/2019
ORDENANÇA DEL CIVISME I LA CONVIVÈNCIA DE L'AJUNTAMENT DE MARÇÀ EXPOSICIÓ DE MOTIUS I. Aquesta Ordenança es dicta, per una banda, en exercici de la potestat normativa local regulada a l’article 4 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local, i a l’article 8 del Decret...
17/09/2019
La Diputació de Tarragona ha concedit a l'Ajuntament de Marçà la subvenció de 6.169,53€ concepte de Subvenció per actuacions de protecció de la salut publica per la seguretat a les zones de bany- piscina dins la convocatoria 2019.
16/09/2019
Ajuntament de Marçà ANUNCI Mitjançant decret d’alcaldia, s’ha resolt sotmetre a informació pública per un termini d’un mes, el projecte presentat per ACUSTIC CELLER SLU, de construcción d’un celler al polígon 13, parcel·les 5 i 37 del terme municipal de Marçà i qualificat com a sòl no urbanitzable...
22/07/2019
19/07/2019 DECRET Resolució aprovació relació aspirants admesos i exclosos nomenament Tribunal i assenyalament data proves amb identificació limitada Fets En expedient de selecció per urgència contractació, en règim laboral temporal per servei determinat de peó, (equivalent al grup professional AP...
11/07/2019
BASES DEL PROCÉS SELECTIU PER A LA CONSTITUCIÓ D’UNA BORSA DE TREBALL DE PEÓ DE SERVEIS DE L’AJUNTAMENT DEL MARÇÀ MITJANÇANT CONCURS LLIURE. Base 1a. Objecte de la convocatòria L’objecte d’aquestes bases és constituir una borsa de treball de personal laboral temporal, peó, grup AP (equivalent al...

Pàgines