Noticies

21/12/2020
En el marc del projecte d’ampliació de l’àrea de protecció envers la contaminació lumínica del Parc Natural de la Serra del Montsant , el passat 12 de juny el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya va publicar l’anunci: “ANUNCI pel qual s’exposa a informació pública l’inici del procediment d’...
17/12/2020
La Diputació de Tarragona ha concedit a l'Ajuntament de Marçà una subvenció en concepte de PEXI 2018, dins la convocatoria 2018, per l'Actuacio: Millora puntual de la xarxa de sanejament, PER UN IMPORT 8.056,00 €.
24/11/2020
La Diputació de Tarragona ha concedit a l'Ajuntament de Marçà la subvenció de 35.000,00€ en concepte de PAM-Despeses corrents convocatoria 2020.
12/11/2020
La Diputació de Tarragona ha concedit a l'Ajuntament de Marçà una subvenció de 10.292,00 € en concepte de Pla d'Acció Municipal (PAM) 2019, dins la convocatoria 2019, per l'Actuacio: Millora parc infantil.
12/11/2020
ANUNCI Direnzi Spain, S.L .Sociedad Unipersonal, ha presentat Projecte bàsic i de reforma d’una edificació existent al terme de Marçà i qualificat com a sòl no urbanitzable, d’acord amb l’article 48 del Decret legislatiu 1/2010, del 3 d’agost, que aprova el Text refós de la Llei d’urbanisme. per un...
12/11/2020
ANUNCI koglund wine estate, sl, ha presentat projecte d’actuació especifica en sòl no urbanitzable del municipi de marçà, Priorat, per a la construcció d’un celler i rehabilitació d’una construcció rural destinats a la producció vitivinícola i rehabilitació d’una masia o casa rural al terme de...
12/11/2020
Convocatòria procés de selecció mitjançant concurs-oposició per cobrir amb caràcter interí la plaça secretari interventor de l'agrupació de municipis de Marçà i Porrera https://www.diputaciodetarragona.cat/ebop/index.php?op=dwn&tipus=i&data=20201110&anyp=2020&num=08107&v=i
16/10/2020
La Diputació de Tarragona ha concedit a l'Ajuntament de Marçà la subvenció de 23.013,40 euros en concepte de subvencions Excepcionals "Reposició material electrìc enllumenat públic". Convocatòria 2019.
15/10/2020
El Ple de l’Ajuntament de Marçà, en sessió ordinària del dia02/10/2020, va acordar l’aprovació provisional de la modificació de l’ordenança fiscal reguladora de la taxa pel subministrament d’aigua potable. ORDENANÇA TAXA PEL SUBMINISTRAMENT D’AIGUA Article 1r.- Fonament i naturalesa A l’empara del...

Pàgines